Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 22 63 34.92%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 126 23.81%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 30 85 35.29%
537 BAODONG – Bao đóng 15 17 88.24%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 39 60 65.00%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 176 480 36.67%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 39 66 59.09%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 33 139 23.74%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 103 24.27%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
1484 BONUS - Phần thưởng 9 36 25.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 77 259 29.73%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
576 COMNET - Mạng máy tính 53 80 66.25%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 177 352 50.28%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%