Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2052 HOUSE 8 9 88.89%
2053 KNAPSACK 26 60 43.33%
2054 LCS 26 46 56.52%
2055 MOVE 6 30 20.00%
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
2057 SEQ 10 38 26.32%
2058 ARBORE 0 0 -
2059 BITSTR 14 29 48.28%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 79 27.85%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 14 43 32.56%
2065 PALINEZ 13 20 65.00%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
2068 BIGSQ 0 0 -
2069 DOTS 0 0 -
2070 GEARS 0 0 -
2071 HACKER 0 0 -
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2073 AFARM 0 0 -
2074 BUFFALO 0 0 -
2075 CHARM 12 35 34.29%
2076 DICTIONARY 0 0 -