Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2084 BRACKETS 0 5 0.00%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
2344 TURTLEPOOL 0 5 0.00%
1067 MAGIC - Magic 4 5 80.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 5 60.00%
1069 STRING - Ghép xâu 2 5 40.00%
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 5 0.00%
2130 COLTRI 2 5 40.00%
1372 SWAPBALL - Tráo bi 4 5 80.00%
2161 BALLDROP 0 5 0.00%
883 SABC 0 5 0.00%
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 5 5 100.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
1151 PATROL2 - Tuần tra 0 5 0.00%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 5 80.00%
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
2224 BARONS 0 5 0.00%
2002 BABY - JustinBieber 4 5 80.00%
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0 5 0.00%
2281 CHESS 2 5 40.00%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1280 KID 2 4 50.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%