Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%
629 SAMEPAIR 22 79 27.85%
2200 SANDWICH 0 0 -
897 SANNEN - San nền 22 60 36.67%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
2145 SCANNER 0 0 -
1035 SCHOOL - Đến trường 31 61 50.82%
594 SCHOOL - Đường đến trường 69 275 25.09%
1543 SCI 15 45 33.33%
1032 SCTAB - Bảng màu 8 82 9.76%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 174 301 57.81%
1406 SDINO 9 85 10.59%
2115 SEATING 1 2 50.00%
843 SEATS - Chỗ ngồi trong nhà hát 8 20 40.00%
2331 SEGMENT 2 16 12.50%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0.00%
2057 SEQ 11 48 22.92%
1312 SEQ 10 29 34.48%
2303 SEQ 0 0 -
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
5009 SEQ - Dãy số 22 41 53.66%