Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
2152 FPAINTING 1 4 25.00%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
2158 PERIMETER 1 13 7.69%
2159 PHOTO 1 3 33.33%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 1 3 33.33%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 37 2.70%
903 ORE - Khai thác quặng 1 4 25.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 13 7.69%
659 GARDEN 1 4 25.00%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%