Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
598 MANGGT - Mạng giao thông 34 152 22.37%
1431 AMT - Trộm ATM 34 211 16.11%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 34 45 75.56%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 34 60 56.67%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 34 67 50.75%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
241 XEPGACH - Xếp gạch 34 79 43.04%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 69 50.72%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 35 108 32.41%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 35 71 49.30%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 35 75 46.67%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 95 36.84%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 35 117 29.91%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 84 41.67%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 66 54.55%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 102 35.29%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
5027 DAOCOT - Đảo cột 36 41 87.80%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 36 55 65.45%
1212 DELARR - Xóa dãy 36 71 50.70%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%