Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 27 49 55.10%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 27 28 96.43%
1000 WALL - Sửa hàng rào 27 74 36.49%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 27 38 71.05%
1022 PART - Chia đoạn 27 39 69.23%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 86 32.56%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 28 101 27.72%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 28 121 23.14%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 28 140 20.00%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 28 96 29.17%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 29 82 35.37%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 29 65 44.62%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 29 276 10.51%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 29 113 25.66%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 29 39 74.36%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 30 63 47.62%
1359 DGT 30 67 44.78%
598 MANGGT - Mạng giao thông 30 143 20.98%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 30 74 40.54%
1262 LISTAB 30 112 26.79%
803 FAIR - Hội chợ 31 69 44.93%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 31 200 15.50%