Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 50 24.00%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 57 107 53.27%
543 SPANNING – Cây khung 54 131 41.22%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 31 49 63.27%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 204 444 45.95%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 37 64 57.81%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 104 238 43.70%
537 BAODONG – Bao đóng 15 16 93.75%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 116 25.86%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 57 188 30.32%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 21 58 36.21%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 13 41 31.71%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 25 32.00%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 16 46 34.78%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 22 59 37.29%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 7 15 46.67%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 20 92 21.74%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 33 117 28.21%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 14 28 50.00%