Tên đăng nhập

Kimmik

Họ và tên

kimmik

Email

20102004kim@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-30 4:00:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500