Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#67647 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 57 ms 3444 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-03 11:34:20
#9365 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 233 ms 3592 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-07 9:19:44
#57580 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 237 ms 3604 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2021-11-15 11:56:56
#9369 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 249 ms 3580 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-07 9:57:21
#47193 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 262 ms 7120 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-09-09 16:29:26
#95746 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 285 ms 4088 K C++ 17 / 1 K Phan Quý Thịnh 2022-10-20 1:20:42
#37289 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 288 ms 4036 K C++ 11 / 752 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 9:31:16
#37630 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 294 ms 4176 K C++ 11 / 772 B shabipilamew 2021-05-26 8:04:55
#37307 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 294 ms 4088 K C++ 11 / 904 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-05-21 9:51:45
#48492 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 297 ms 4040 K C++ 17 / 873 B vuvanhung 2021-09-21 10:34:55
#75466 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 301 ms 4084 K C++ 11 / 1 K Xuân 2022-02-24 16:16:55
#81914 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 301 ms 4088 K C++ 17 / 1 K mc_hyuse202 2022-04-15 12:54:46
#56868 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 303 ms 4052 K C++ 11 / 939 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-12 9:22:40
#37587 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 306 ms 4220 K C++ 14 / 765 B Nguyễn Trung Long 2021-05-26 1:06:39
#45135 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 311 ms 4068 K C++ / 827 B ra 2021-08-24 9:49:08
#78421 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 311 ms 6260 K C++ 17 / 1 K Lê Quang Phúc 2022-03-22 13:12:39
#91607 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 316 ms 4168 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Mạnh Tùng 2022-09-11 10:00:25
#57035 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 319 ms 4080 K C++ 17 / 989 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-13 7:21:07
#43094 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 320 ms 3984 K C++ / 863 B always tle 2021-07-26 7:04:33
#75039 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 332 ms 4440 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Minh Đức 2022-02-22 14:03:38
#81307 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 345 ms 6212 K C++ 17 / 1 K nguyen khac thu 2022-04-11 17:03:21
#96409 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 350 ms 5828 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-10-22 12:21:54
#91236 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 364 ms 17876 K C++ 11 (NOI) / 3 K Vũ Giang 2022-09-08 8:56:12
#115375 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 367 ms 4216 K C++ 14 / 1 K Phan Thien Hue 2023-01-12 4:03:46
#79194 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 371 ms 4540 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-03-28 7:27:49
#87243 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 373 ms 4196 K C++ 17 / 1 K CODE 2022-07-11 5:12:11
#86592 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 386 ms 5360 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-06-27 14:50:29
#55743 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 413 ms 15000 K C++ / 910 B rrr 2021-11-07 2:25:30
#84233 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 478 ms 7156 K C++ 17 / 1 K hafo 2022-05-19 9:36:19
#90040 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 675 ms 64716 K C++ 17 / 928 B Võ Ngọc Sinh 2022-08-24 15:57:18
#106057 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 678 ms 8728 K C++ 17 / 1 K Vũ Đức Huy 2022-11-29 4:10:32
#50629 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 796 ms 4172 K C++ 17 / 1 K Phạm Đức Anh 2021-10-10 8:47:15
#81577 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 816 ms 4052 K C++ / 875 B ththw 2022-04-13 10:17:09
#96571 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 835 ms 4060 K C++ 17 / 2 K Lê Hoàng Nam 2022-10-23 16:40:08
#88790 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 856 ms 4812 K C++ 17 / 2 K Henry 2022-08-05 8:21:26
#78589 #565. EVA - Sơ tán Accepted 100 2188 ms 7892 K C++ 17 / 984 B rpkrpkrpk 2022-03-24 8:39:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: