Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8927 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 87 ms 1592 K C++ 11 / 1 K Trùm CUỐI 2020-09-30 15:43:25
#102554 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 89 ms 1664 K C++ / 1 K ADDDDD 2022-11-17 0:58:51
#103284 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 92 ms 1504 K C++ 17 / 853 B Việt Nhân 2022-11-22 0:51:26
#58379 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 94 ms 1400 K C++ 17 / 658 B hihihi1 2021-11-19 2:52:46
#138025 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 95 ms 2624 K C++ 17 / 885 B R 2023-05-13 9:15:58
#102599 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 96 ms 1496 K C++ 11 / 855 B Bùi Cường Quốc 2022-11-17 1:25:12
#44221 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 99 ms 2264 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-16 14:49:49
#51608 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 102 ms 1356 K C++ 14 / 1000 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-17 3:15:01
#96128 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 104 ms 1768 K C++ 14 / 853 B asdxcawdasd 2022-10-20 13:15:09
#8930 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 107 ms 1792 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-30 18:10:42
#102594 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 108 ms 1664 K C++ / 1 K Phan Mạnh Hùng 2022-11-17 1:23:03
#96757 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 111 ms 2260 K C++ 14 / 822 B ai hoi 2022-10-26 4:52:14
#103256 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 125 ms 2084 K C++ 17 / 891 B Trần Huy Hoàng 2022-11-22 0:33:25
#85664 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 126 ms 2612 K C++ / 765 B Không Tên Không Tuổi 2022-06-14 9:21:32
#96744 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 130 ms 1112 K C++ 17 / 6 K Nguyen Nhat Minh 2022-10-26 4:29:16
#102576 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 138 ms 1628 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-11-17 1:12:10
#103261 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 145 ms 1664 K C++ / 828 B Nguyễn Trần Tuấn Anh 2022-11-22 0:34:59
#96796 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 184 ms 2812 K C++ 17 / 3 K Trần Hữu Đức Hiếu 2022-10-26 10:37:59
#61951 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 189 ms 2316 K C++ 14 / 770 B LAM DEP TRAI 2021-12-10 3:50:00
#61819 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 190 ms 2120 K C++ 17 / 713 B ThMinh 2021-12-09 12:12:49
#103255 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 205 ms 740 K C++ 14 / 884 B GIAP 2022-11-22 0:33:22
#103259 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 207 ms 2236 K C++ / 694 B Trần Hoàng Đạt 2022-11-22 0:34:08
#68806 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 280 ms 1604 K C++ 17 / 644 B Xuân 2022-01-11 14:10:24
#94685 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 283 ms 1508 K C++ 11 / 698 B Phan Thien Hue 2022-10-14 2:02:58
#103251 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 284 ms 1536 K C++ 17 / 693 B hoangheovn 2022-11-22 0:27:30
#103176 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 289 ms 1536 K C++ 14 / 757 B Nguyen Minh Hoang 2022-11-21 11:16:03
#103011 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 290 ms 1536 K C++ 17 / 757 B nguyennhatlam 2022-11-19 15:28:34
#105489 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 292 ms 2144 K C++ 17 / 779 B tnkhuyen 2022-11-26 13:12:22
#103288 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 298 ms 1116 K C++ 17 / 657 B Tuyết Mai 2022-11-22 0:53:28
#104035 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 299 ms 2128 K C++ 14 / 1 K Nguyen Tan Tai 2022-11-23 13:02:55
#102593 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 299 ms 1260 K C++ 17 / 667 B quynh 2022-11-17 1:22:10
#103273 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 302 ms 2300 K C++ 17 / 678 B Nguyen Van The Hung 2022-11-22 0:46:10
#72328 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 311 ms 1600 K C++ 17 / 703 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:39:58
#103308 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 311 ms 1792 K C++ 14 / 742 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2022-11-22 1:10:22
#104042 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 311 ms 2272 K C++ / 684 B hea 2022-11-23 13:22:40
#103265 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 319 ms 1872 K C++ 17 / 679 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2022-11-22 0:37:04
#103307 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 326 ms 2272 K C++ / 678 B Lê Nguyễn Thu Hà 2022-11-22 1:09:31
#96825 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 362 ms 2816 K C++ / 771 B Vũ Nguyên Nguyên 2022-10-26 16:36:56
#96800 #586. HKMIN – K số nhỏ nhất Accepted 100 374 ms 2468 K C++ 17 / 1 K 11111111 2022-10-26 12:00:35


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: