Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1562 CWORDS - Đếm từ 0 9 0.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
1081 VIRUS - Virus biến dạng 2 41 4.88%
1211 THREE - Ba số 2 4 50.00%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
1201 CRISIS - Khủng hoảng 6 20 30.00%
1206 NETXOR - Mạng an toàn 6 13 46.15%
1195 BALLOON - Bóng bay 7 16 43.75%
1144 HOLES - Đào hố 8 49 16.33%
1209 SQUARE - Hình vuông 8 60 13.33%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 10 17 58.82%
1145 DRAGON - Đảo rồng 12 34 35.29%
1146 PTC - Phần tử chung 12 27 44.44%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 12 30 40.00%
1084 PATH - Đường đi ngắn thứ k 12 42 28.57%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%