Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1326 LIVE - Truyền hình trực tiếp 3 5 60.00%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 33 33.33%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
1323 NUMLOCK - Khóa số 4 17 23.53%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1321 CARPET 2 10 20.00%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1319 BOARD 6 12 50.00%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 9 27 33.33%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1314 INFORNO 0 7 0.00%
1313 GRAPH 10 18 55.56%
1312 SEQ 10 29 34.48%
1311 CDEROAD - Giao thông 5 22 22.73%
1310 TRANSPOR - Vận tải 10 34 29.41%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 6 10 60.00%
1307 ODAROAD - Làm đường 11 20 55.00%
1306 ATHLETIC - Tập thể thao 10 25 40.00%
1305 NCALC 8 26 30.77%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 26 53.85%
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%