Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1009 MEDIAN - Số trung vị 15 52 28.85%
1018 ACTIVITY - Trò chơi tập thể 15 33 45.45%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
253 BRIDGE - Qua cầu 15 76 19.74%
1024 COMNET - Truyền tin 14 47 29.79%
5 DATE - Đoán ngày 14 66 21.21%
1034 MEDIAN - Trung vị 14 31 45.16%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 14 43 32.56%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 26 53.85%
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 14 46 30.43%
831 MINING - Đào vàng 14 71 19.72%
1099 TABLE - Phá game 14 59 23.73%
1371 SLOW - Chậm chạp 14 27 51.85%
1381 QTREE - Truy vấn trên đồ thị 14 46 30.43%
630 REPALIND 14 28 50.00%
649 TRAVELAB 14 24 58.33%
5012 BIN - Số nhị phân 14 16 87.50%
5014 OCT - Số bát phân 14 15 93.33%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 30 46.67%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
671 TABWALK 14 24 58.33%