Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1461 BRACKET 6 45 13.33%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1468 LOTTERY - Xổ số 3 45 6.67%
1026 SHOPS - Chuỗi cửa hàng 12 44 27.27%
1027 EDGES - Liên thông mạnh 10 44 22.73%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
5048 MUAQUA - Mua quà 24 44 54.55%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 22 44 50.00%
1289 SUBSEQ - Đoạn con 12 43 27.91%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 14 43 32.56%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
572 SPY - Điệp viên 18 43 41.86%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 43 44.19%
5009 SEQ - Dãy số 23 43 53.49%
676 DSUM 31 43 72.09%
1445 SUBPERMUTE - Hoán vị thứ tự từ điển nhỏ nhất 19 43 44.19%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 33 43 76.74%
1243 GOLD - Lấy vàng 12 43 27.91%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
43 HY036 12 42 28.57%
829 PAGODA - Famous Pagoda 7 42 16.67%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%