Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1346 PERM 7 41 17.07%
1108 LPAIR - Nối điểm 7 10 70.00%
2135 ACCEPTED 7 10 70.00%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 7 13 53.85%
94 BITCLEAR – Xóa bit 7 22 31.82%
1374 SHUFFLE - Ngẫu nhiên 7 10 70.00%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
1377 TRIANGLE - Diện tích tam giác 7 18 38.89%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
1385 SUMPRODUCT - Tổng và tích 7 14 50.00%
1391 DGRAPH - Nhiễu mạng 7 10 70.00%
634 GRADUATION 7 10 70.00%
1404 SEQMX 7 162 4.32%
641 ELECTION 7 8 87.50%
644 DCTNAME 7 9 77.78%
1415 LASERS - Đồ chơi Lasers 7 25 28.00%
1418 CWATER - Đong nước 7 20 35.00%
5002 HELLO 7 9 77.78%
1419 PEACE - Chó, Mèo và Chuột 7 22 31.82%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 54 12.96%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
2254 NFACTOR 7 15 46.67%
1235 CPATH 7 14 50.00%