Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1509 BONUS - Phần thưởng 7 29 24.14%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 30 74 40.54%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 82 26.83%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
1518 BONUS - Phần thưởng 18 79 22.78%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
1521 LIGHT - Giàn đèn 6 18 33.33%
1522 BUILDING - Tòa nhà 8 26 30.77%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%