Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 94 23.40%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1518 BONUS - Phần thưởng 21 93 22.58%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
1521 LIGHT - Giàn đèn 5 17 29.41%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
1536 MATH 8 36 22.22%