Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1199 COLORPATH - Màu đường đi 6 10 60.00%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
2233 BUGGY 1 10 10.00%
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%
2016 NINJA 0 10 0.00%
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
2052 HOUSE 8 9 88.89%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 1 9 11.11%
2327 LIS 3 9 33.33%
1308 TOPVIEW - Đoạn nghịch biến 5 9 55.56%
1309 SUBNUMS - Tổng các số con 7 9 77.78%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 9 22.22%
38 HY031 2 9 22.22%
2346 DICE 0 9 0.00%
1342 SEQ - Dãy số 6 9 66.67%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
1098 MODULO 2 9 22.22%
2133 TEAMS 2 9 22.22%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%