Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1303 RMQCHK - Kiểm tra RQM 4 12 33.33%
2338 NINJASET 5 12 41.67%
38 HY031 0 12 0.00%
1322 RCOVER - Phần bị phủ 4 12 33.33%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 6 12 50.00%
2133 TEAMS 3 12 25.00%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 7 12 58.33%
1114 DIAGONAL - Trội chéo 6 12 50.00%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 12 0.00%
883 SABC 2 12 16.67%
1141 GIFT - Quà tặng 4 12 33.33%
1152 GIFT - Tặng quà 0 12 0.00%
643 LEXSTR 10 12 83.33%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 12 8.33%
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 12 0.00%
1465 POLICE 1 12 8.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
5067 FUN - Hệ số 8 12 66.67%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
5118 DEQUE - Hàng đợi hai đầu 9 12 75.00%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2315 CARSHOW 0 11 0.00%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 5 11 45.45%
42 HY035 0 11 0.00%
2346 DICE 0 11 0.00%