Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
889 PHOTO - Bức ảnh đẹp 6 6 100.00%
905 PHOTO - Chụp ảnh 2 2 100.00%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 22 42 52.38%
248 PHU - Đoạn phủ 100 267 37.45%
1354 PIANO2 - Đàn PIANO kỳ lạ 8 14 57.14%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
2183 PIFIVE 0 2 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0 5 0.00%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
1239 PIN 9 19 47.37%
1055 PINPOS - Đinh ghim 27 75 36.00%
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 5 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
2187 PLAYNUM 0 2 0.00%
5006 PLUS 9 11 81.82%
1 PLUS - A cộng B 966 1702 56.76%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 28 50.00%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 42 57.14%
812 POLE - Cột điện 47 182 25.82%
814 POLE2 - Cột điện 2 42 160 26.25%
1465 POLICE 1 12 8.33%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 22 60 36.67%
1213 POOL - Bể bơi 31 107 28.97%
621 POSIPROD - Tích dương 33 51 64.71%