Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1501 PLANTTREE - Trồng cây 8 14 57.14%
2187 PLAYNUM 0 0 -
5006 PLUS 10 20 50.00%
1 PLUS - A cộng B 923 1648 56.01%
1304 POINLINE - Điểm thuộc đoạn thẳng 14 26 53.85%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
812 POLE - Cột điện 42 106 39.62%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%
1465 POLICE 1 2 50.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 24 55 43.64%
1213 POOL - Bể bơi 30 99 30.30%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 17 5.88%
628 POTTERY 65 217 29.95%
2294 POWER3 8 20 40.00%
2264 POWERFULARRAY 0 0 -
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0.00%
1216 PQUERY - Dãy ngoặc 11 59 18.64%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 16 40 40.00%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 231 38.53%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 132 294 44.90%
1540 PRIMES 8 41 19.51%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 139 428 32.48%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 120 283 42.40%