Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 22 13.64%
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
2292 EIGHTCIRCLES 3 4 75.00%
2039 BILA 3 3 100.00%
1280 KID 2 4 50.00%
1282 FLIP - Đảo bit 2 2 100.00%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2307 KNUMBER 2 5 40.00%
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 2 15 13.33%
1296 GRAPH 2 9 22.22%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2331 SEGMENT 2 16 12.50%
2332 VALUESTR 2 6 33.33%
1568 OD - Trò chơi chẵn lẻ 2 9 22.22%
2082 TETHOLIDAY 2 2 100.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%
39 HY032 - Pha Cocktail 2 11 18.18%
1321 CARPET 2 16 12.50%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%