Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1434 IDEAL - ĐƯỜNG ĐI LÝ TƯỞNG 3 7 42.86%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 3 14 21.43%
2206 KEYLOGGER 3 26 11.54%
2210 COUNTINGSHEEP 3 10 30.00%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
2215 OANTUTI 3 6 50.00%
1197 CHANGESTR - Biến đổi xâu 3 10 30.00%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
2228 APPLES 3 9 33.33%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 3 49 6.12%
1468 LOTTERY - Xổ số 3 45 6.67%
1483 BEAUTSET - Tập hợp đẹp 3 17 17.65%
1485 KTREE - Cây K- phân 3 23 13.04%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 29 10.34%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
2282 CIRCLES 3 13 23.08%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
2292 EIGHTCIRCLES 3 4 75.00%
2039 BILA 3 3 100.00%
1280 KID 2 4 50.00%
1282 FLIP - Đảo bit 2 2 100.00%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%