Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 24 30 80.00%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
1041 VOL - Xếp Cột trụ 25 45 55.56%
5151 SQUARESEQ 25 37 67.57%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
838 MSE07B - Xếp hàng ưu tiên 25 91 27.47%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 25 53 47.17%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 35 71.43%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
88 AND – Bit chung 25 30 83.33%
627 DIVISIBLE 25 102 24.51%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 60 41.67%
650 MOD 25 52 48.08%
660 BALLOON 25 29 86.21%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 25 100 25.00%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 25 28 89.29%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 26 46 56.52%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 26 30 86.67%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%