Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 22 113 19.47%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
5048 MUAQUA - Mua quà 22 39 56.41%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 22 58 37.93%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 22 30 73.33%
1002 MINE - Đào vàng 22 135 16.30%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 94 23.40%
1028 GRN - Xếp nhóm 23 75 30.67%
1029 GAME2 - Trò chơi trên bảng số 2 23 49 46.94%
1030 ARCHI - Khảo cổ 23 52 44.23%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 23 59 38.98%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
650 MOD 23 46 50.00%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 45 51.11%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 23 63 36.51%
698 CD2B05 - Số đẹp 23 49 46.94%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 23 87 26.44%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 89 25.84%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 23 83 27.71%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 23 108 21.30%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
13 HY006 - Josephus 24 73 32.88%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
1155 BIGBALL 24 64 37.50%