Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 21 36 58.33%
706 CD2B17 - Quân xe 21 49 42.86%
1226 JOSEPHUS 21 49 42.86%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 21 22 95.45%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
5094 CDIV - Chia hết 21 74 28.38%
233 VUONHOA - Vườn hoa 21 57 36.84%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 21 49 42.86%
1020 PHOTO - Chụp ảnh 21 41 51.22%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 21 73 28.77%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 95 23.16%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 53 41.51%
865 LCA - Cha chung gần nhất 22 34 64.71%
629 SAMEPAIR 22 75 29.33%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 22 34 64.71%
5004 TICHUOC 22 33 66.67%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 22 41 53.66%
677 FILEDEL 22 88 25.00%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 22 52 42.31%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
689 CTREE - Tâm cây 22 62 35.48%
5046 FIVE - Số lớn nhất 22 27 81.48%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 22 73 30.14%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 22 37 59.46%