Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 137 250 54.80%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 17 45 37.78%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 23 114 20.18%
681 COMMSUFIX – Hậu tố chung dài nhất 13 20 65.00%
680 SUBSTR – Khớp xâu 87 270 32.22%
679 STR 13 16 81.25%
678 NYTRAVEL 37 84 44.05%
677 FILEDEL 20 86 23.26%
676 DSUM 30 42 71.43%
675 COUNTK 0 4 0.00%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
673 CPREFIX 13 20 65.00%
672 MDIST 18 27 66.67%
671 TABWALK 14 24 58.33%
670 CHAR 28 34 82.35%
669 AURORA 0 0 -
668 ART 5 16 31.25%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
666 BUYING 17 19 89.47%
665 EVENSUM 20 38 52.63%
664 XORSUM 3 6 50.00%
663 RBPOINT2 31 80 38.75%