Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
800 VLN - Vải Lục Ngạn 51 137 37.23%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 15 57 26.32%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 30 30.00%
708 CD2B19 - Ước 11 27 40.74%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 24 40 60.00%
706 CD2B17 - Quân xe 21 49 42.86%
705 CD2B15 - Tổ hợp 23 106 21.70%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 92 27.17%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 29 54 53.70%
702 CD2B11 - Tách số 14 27 51.85%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 39 107 36.45%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 123 21.95%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 36 44.44%
698 CD2B05 - Số đẹp 45 87 51.72%
696 SUMDIV - Tổng ước 76 289 26.30%
695 DOM - Xếp hình 3D 23 46 50.00%
694 FAREWELL - Chia tay 16 23 69.57%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 42 116 36.21%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 14 0.00%
690 COWS - Duy trì đường mòn 24 51 47.06%
689 CTREE - Tâm cây 22 62 35.48%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 12 28 42.86%
687 RELAY - Đua bò 10 24 41.67%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 22 52 42.31%