Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2027 ROOK1 - Quân xe 1 11 33 33.33%
2028 ADICT - Từ điển của người ngoài hành tinh 0 0 -
2029 BANDYTA - Đánh bạc 6 20 30.00%
2030 CHEAT - Gian lận 0 0 -
2031 DEJAVU 0 0 -
2032 ERRANT-KNIGHT 0 0 -
2033 FACTOR - Phân tích 0 0 -
2034 GCD50 4 19 21.05%
2035 HORROR 0 0 -
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 0 -
2037 TABLELETTER 2 4 50.00%
2038 AGGRESSIVE COWS 0 0 -
2039 BILA 3 3 100.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2043 SỐ FIBONACCI 8 45 17.78%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
2050 DISPATCHING 5 8 62.50%
2051 EGROUP 0 3 0.00%