Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1125 CLRTAB - Bảng màu 2 34 5.88%
2152 FPAINTING 2 5 40.00%
883 SABC 2 12 16.67%
2166 010101 2 8 25.00%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 2 25 8.00%
1400 TREE 2 4 50.00%
1401 LOVER 2 6 33.33%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 2 6 33.33%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1405 GCLEAR - Robot hút bụi 2 7 28.57%
895 KEYBOARD - Bàn phím 2 7 28.57%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 2 30 6.67%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 2 13 15.38%
905 PHOTO - Chụp ảnh 2 2 100.00%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
659 GARDEN 2 5 40.00%
1427 FLOW - Luồng cực đại trên mạng 2 15 13.33%
667 QUAYTRON 2 3 66.67%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 2 13 15.38%
1186 CNET - Nối mạng 2 18 11.11%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1204 HRANK - Xếp hạng 2 13 15.38%
2233 BUGGY 2 11 18.18%
1211 THREE - Ba số 2 4 50.00%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 2 46 4.35%