Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2115 SEATING 1 2 50.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 45 2.22%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
2138 MINLEX2 1 2 50.00%
2139 PERIOD 1 6 16.67%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%
2152 FPAINTING 1 4 25.00%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
2158 PERIMETER 1 13 7.69%
2159 PHOTO 1 3 33.33%
883 SABC 1 11 9.09%
1396 TCANDY - Chia kẹo 1 20 5.00%
887 POSTMAN - Chuyển phát hàng 1 23 4.35%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 1 3 33.33%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
2174 PALIN 1 6 16.67%
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 29 3.45%
905 PHOTO - Chụp ảnh 1 1 100.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1164 VECTOR - Cá cược uống Bia 1 4 25.00%
1167 RATTING - Mofk rating cao nhất Vinoy 1 12 8.33%