Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
2316 DICE 1 2 50.00%
1549 LCA - Cha chung "lớn" nhất 1 6 16.67%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
2319 LADDER 1 5 20.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1047 CNET - Truyền tin trên mạng 1 9 11.11%
2073 AFARM 1 2 50.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1320 STOVE 1 3 33.33%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%
2105 BALL 1 1 100.00%
2107 DICE 1 2 50.00%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
2115 SEATING 1 2 50.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
1100 SEQUENCE - Xây dựng dãy số 1 42 2.38%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
2138 MINLEX2 1 2 50.00%
2139 PERIOD 1 6 16.67%