Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
647 ELEVATOR 32 50 64.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
655 PRODUCT 32 45 71.11%
690 COWS - Duy trì đường mòn 32 60 53.33%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 147 21.77%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 33 140 23.57%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 33 77 42.86%
5011 INVERT - Số đảo ngược 33 49 67.35%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 33 45 73.33%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 145 22.76%
1213 POOL - Bể bơi 33 114 28.95%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 33 48 68.75%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 33 56 58.93%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
1055 PINPOS - Đinh ghim 34 94 36.17%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
865 LCA - Cha chung gần nhất 34 58 58.62%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 34 60 56.67%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 34 50 68.00%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 34 92 36.96%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 35 108 32.41%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%