Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1333 CHANGE2D - Biến đổi 2D 4 6 66.67%
1083 FOUNTAIN - Đài phun nước 3 6 50.00%
846 NOST2 - Không Binary index tree 4 6 66.67%
2139 PERIOD 1 6 16.67%
1398 COVER 3 6 50.00%
1401 LOVER 2 6 33.33%
895 KEYBOARD - Bàn phím 1 6 16.67%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
2182 LAWRENCE 4 6 66.67%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
1171 CHOCOLATE - CHOCO JERRY 0 6 0.00%
664 XORSUM 3 6 50.00%
2205 COLLATZ 2 6 33.33%
2215 OANTUTI 3 6 50.00%
2240 FLOWER 2 6 33.33%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
2297 MERSENNE 0 6 0.00%
2307 KNUMBER 2 5 40.00%
1295 KINGDOM 1 5 20.00%
2319 LADDER 1 5 20.00%
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 5 0.00%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2084 BRACKETS 0 5 0.00%