Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1447 ROADS - Đường hoa 11 38 28.95%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 133 236 56.36%
1506 ROBOT 15 59 25.42%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 43 149 28.86%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
1096 ROBOTS 0 33 0.00%
2212 ROCKGAME 0 0 -
2027 ROOK1 - Quân xe 1 11 33 33.33%
2147 ROOK2 0 3 0.00%
2128 ROOKS 0 0 -
220 ROTATION - Xoay mảng 47 154 30.52%
1334 ROUTE - Thiết kế tour du lịch 2 15 13.33%
1225 ROWCUT - Cắt bảng 9 31 29.03%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
1056 RSELECT - Chọn Robot 10 35 28.57%
1571 RSEQ 6 10 60.00%
2131 RUN 0 0 -
1036 RUNNING - Chạy bộ 12 26 46.15%
883 SABC 0 5 0.00%
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
1410 SAG - Khôi phục xâu 8 41 19.51%
185 SALE - Mua K tặng 1 193 722 26.73%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 93 32.26%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 24 50.00%