Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
591 MONEY - Đồng bạc cổ 54 122 44.26%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 181 409 44.25%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 40 68 58.82%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 51 254 20.08%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 75 508 14.76%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 56 177 31.64%
583 TOWERBOX - Tháp hộp 5 52 9.62%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 47 73 64.38%
580 NUMBERS - Đếm số 37 155 23.87%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 24 63 38.10%
578 TICKET - Đổi vé 10 14 71.43%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 99 66.67%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
573 MARBLES- Bắn bi 11 34 32.35%
572 SPY - Điệp viên 18 41 43.90%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%