Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
610 LINETRIP 42 104 40.38%
608 SQUARE 6 33 18.18%
607 MAKERECT 72 184 39.13%
606 CANDY - Chia kẹo 58 133 43.61%
605 DEMSO 36 92 39.13%
604 C3 44 143 30.77%
603 COLOR 16 28 57.14%
602 KSUM 100 170 58.82%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 125 323 38.70%
600 HEIGHT 98 324 30.25%
599 AIRLINES - Tuyến bay 21 28 75.00%
598 MANGGT - Mạng giao thông 32 148 21.62%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 20 35 57.14%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 7 10 70.00%
595 GASPIPE - Đường dẫn khí 23 51 45.10%
594 SCHOOL - Đường đến trường 43 166 25.90%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 38 55 69.09%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 79 288 27.43%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 45 93 48.39%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 101 208 48.56%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 22 45 48.89%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 9 22 40.91%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 35 53 66.04%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 46 227 20.26%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 71 373 19.03%