Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2320 CNTFRI 0 0 -
2321 CROSS 0 0 -
2322 KENRE 0 0 -
2323 LISTGAME2 0 0 -
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0 3 0.00%
2068 BIGSQ 0 0 -
2324 ZERO 0 19 0.00%
2069 DOTS 0 0 -
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 3 0.00%
2070 GEARS 0 0 -
1559 SOCIAL - Giãn cách xã hội 0 5 0.00%
2071 HACKER 0 0 -
1560 TREE - Vẽ cây 0 1 0.00%
1562 CWORDS - Đếm từ 0 6 0.00%
2074 BUFFALO 0 0 -
2076 DICTIONARY 0 0 -
2078 FENCE 0 1 0.00%
31 HY024 - Xe Buýt 0 17 0.00%
2079 HAPNUM 0 1 0.00%
2080 IMGAME 0 0 -
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
2081 JUSTINBIEBER 0 0 -
1314 INFORNO 0 7 0.00%
2083 AUTOMATON 0 0 -
2339 STDECOMP 0 25 0.00%