Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2196 SOF 0 2 0.00%
2118 SOI 0 2 0.00%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 30 74 40.54%
207 SOLVE - Giải phương trình 50 149 33.56%
5093 SONLADEP - Thành phố Sơn La đẹp 1 6 16.67%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 67 84 79.76%
1016 SORT - Sắp xếp lại 7 47 14.89%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 28 60 46.67%
2226 SORTING 0 21 0.00%
2170 SORTSUB 0 5 0.00%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 18 24 75.00%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 30 65 46.15%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 27 30 90.00%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
2119 SPEED 0 3 0.00%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 36 112 32.14%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 33 33.33%
484 SPLITSTR – Tách xâu 17 72 23.61%
1080 SPSEQ - Chia dãy 19 35 54.29%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
2123 SQGARDEN 0 3 0.00%