Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2196 SOF 0 0 -
2118 SOI 0 0 -
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
207 SOLVE - Giải phương trình 48 148 32.43%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 183 231 79.22%
1016 SORT - Sắp xếp lại 7 47 14.89%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 78 101 77.23%
2226 SORTING 0 18 0.00%
2170 SORTSUB 0 8 0.00%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 37 74 50.00%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 31 41 75.61%
543 SPANNING – Cây khung 156 306 50.98%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%
2119 SPEED 0 0 -
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 37 116 31.90%
10018 SPIDERCANDY 5 22 22.73%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 33 33.33%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
1080 SPSEQ - Chia dãy 22 43 51.16%
572 SPY - Điệp viên 18 41 43.90%
2123 SQGARDEN 0 0 -
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 269 483 55.69%