Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 2 6 33.33%
2174 PALIN 1 6 16.67%
904 RBLOCK - Cấm đường 5 6 83.33%
674 BINHLUAN 0 6 0.00%
2243 FOREVER 0 6 0.00%
973 SEARCH - Dãy số 3 6 50.00%
2281 CHESS 3 6 50.00%
2031 DEJAVU 0 6 0.00%
2038 AGGRESSIVE COWS 1 6 16.67%
1275 TRUCK 0 6 0.00%
2307 KNUMBER 2 5 40.00%
5125 INSSORT - SẮP XẾP CHÈN 5 5 100.00%
2312 DOFF 0 5 0.00%
2319 LADDER 1 5 20.00%
2322 KENRE 0 5 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 5 0.00%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0 5 0.00%
2073 AFARM 0 5 0.00%
2330 PURPLE 2 5 40.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0 5 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0 5 0.00%
2078 FENCE 0 5 0.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0 5 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0 5 0.00%