Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2039 BILA 3 3 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
1282 FLIP - Đảo bit 2 2 100.00%
2316 DICE 1 2 50.00%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 2 2 100.00%
2073 AFARM 1 2 50.00%
2082 TETHOLIDAY 2 2 100.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 2 0.00%
1579 MAFIA 0 2 0.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
2107 DICE 1 2 50.00%
2110 GEMS 0 2 0.00%
2115 SEATING 1 2 50.00%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
1364 BLACKWHITE - Đoạn trắng đen 1 2 50.00%
2138 MINLEX2 1 2 50.00%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 2 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%