Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1067 MAGIC - Magic 4 4 100.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 3 4 75.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 4 50.00%
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
1336 FLU - Dịch cúm 3 4 75.00%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 4 0.00%
2108 HTAB 0 4 0.00%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 4 0.00%
2109 LAMP 0 4 0.00%
1350 GUARDS - Bảo vệ 3 4 75.00%
845 NOST - Không segment tree 0 4 0.00%
2125 A007 2 4 50.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 4 0.00%
2141 AIWAR 0 4 0.00%
94 BITCLEAR – Xóa bit 3 4 75.00%
2152 FPAINTING 1 4 25.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0 4 0.00%
2160 WORDPOW 0 4 0.00%
1400 TREE 2 4 50.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 4 0.00%
2180 TRIP 0 4 0.00%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
904 RBLOCK - Cấm đường 3 4 75.00%