Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
653 AVERAGE 5 127 3.94%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 69 127 54.33%
460 ARRAY - Dãy số 63 127 49.61%
1247 EQUA - Phương trình 34 127 26.77%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 41 128 32.03%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 128 38.28%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 128 53.91%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
214 CONGRESS - Cuộc họp 63 128 49.22%
617 SUB 34 129 26.36%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 85 129 65.89%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 130 18.46%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
451 DPPAINT – Sơn nhà 73 131 55.73%
633 COUNT 38 132 28.79%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
1409 TABLE 16 133 12.03%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 134 20.15%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 44 134 32.84%
454 DEMSO - Đếm số 61 136 44.85%
217 NUMBERS - Số may mắn 66 136 48.53%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 77 137 56.20%
814 POLE2 - Cột điện 2 39 138 28.26%