Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 48 68 70.59%
206 EQUA - Giải phương trình 48 100 48.00%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 48 78 61.54%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 49 118 41.53%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 49 85 57.65%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 127 38.58%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 49 108 45.37%
610 LINETRIP 49 117 41.88%
368 THETICH - Tổng thế tích 49 79 62.03%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 49 258 18.99%
1460 FILL 49 149 32.89%
207 SOLVE - Giải phương trình 49 152 32.24%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 49 184 26.63%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 50 177 28.25%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 50 70 71.43%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 50 56 89.29%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 51 119 42.86%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 51 164 31.10%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 149 34.23%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%