Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
496 STMASS – Khối lượng phân tử 44 73 60.27%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
834 VECTOR - Véc tơ 45 80 56.25%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 45 70 64.29%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
364 AWARDS - Trao giải 45 109 41.28%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 45 64 70.31%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 46 155 29.68%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 138 33.33%
614 ELECTRIC 46 180 25.56%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 46 79 58.23%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 47 113 41.59%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
368 THETICH - Tổng thế tích 47 76 61.84%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 47 67 70.15%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 47 51 92.16%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 47 90 52.22%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 47 75 62.67%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 47 196 23.98%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 48 71 67.61%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 48 99 48.48%
604 C3 48 160 30.00%