Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 37 49 75.51%
1219 REMAINDER - Số dư 37 254 14.57%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 58 63.79%
1064 MINSUM - Biến đổi số 38 132 28.79%
814 POLE2 - Cột điện 2 38 134 28.36%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
594 SCHOOL - Đường đến trường 38 146 26.03%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 38 173 21.97%
5034 TACHTU - Tách các từ 38 51 74.51%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 38 55 69.09%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 38 106 35.85%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 38 54 70.37%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 38 60 63.33%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 38 68 55.88%
1061 GIFTS - Phát quà 39 113 34.51%
827 SEQ - Dãy số 39 126 30.95%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 39 70 55.71%
604 C3 39 121 32.23%
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
483 DPRUNNING – Tập chạy 39 105 37.14%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 39 144 27.08%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 39 116 33.62%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 40 167 23.95%