Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2033 FACTOR - Phân tích 0 0 -
2289 PS 0 0 -
2035 HORROR 0 0 -
2291 DOIKHANG 0 0 -
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 0 -
2038 AGGRESSIVE COWS 0 0 -
2296 LAKY 0 0 -
2298 PAIRS 0 0 -
2300 LISTGAMEEX 0 0 -
2302 NENBIT 0 0 -
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
2303 SEQ 0 0 -
1283 VISITED - Thăm lâu đài 0.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0.00%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0.00%