Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 51 100 51.00%
5058 CANDY - Chia kẹo 14 15 93.33%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 20 30 66.67%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 4 12 33.33%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 14 24 58.33%
5062 TRIANGLE - Tam giác 19 28 67.86%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 25 34 73.53%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 11 18 61.11%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 29 113 25.66%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 29 39 74.36%
5067 FUN - Hệ số 6 9 66.67%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 19 97 19.59%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 13 55 23.64%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 20 21 95.24%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 21 26 80.77%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 22 30 73.33%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 27 28 96.43%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 4 6 66.67%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 5 11 45.45%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 11 21 52.38%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 19 29 65.52%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 14 61 22.95%
5085 SEQ - Dãy số 0 17 0.00%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 17 20 85.00%
5087 CANDIA - Cân đĩa 15 27 55.56%