Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 54 105 51.43%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 13 25 52.00%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 41 59 69.49%
5062 TRIANGLE - Tam giác 22 32 68.75%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 42 97 43.30%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 32 47 68.09%
5067 FUN - Hệ số 10 20 50.00%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 146 21.92%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 22 91 24.18%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 24 27 88.89%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 23 29 79.31%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 31 34 91.18%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 16 32 50.00%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 40 88 45.45%
5082 GARDEN - Vườn cây ăn quả 13 37 35.14%
5083 MONEY - Tiền mừng tuổi 21 43 48.84%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 35 118 29.66%
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
5087 CANDIA - Cân đĩa 23 54 42.59%