Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
26 HY019 - Khám bệnh 3 6 50.00%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 7 13 53.85%
24 HY017 - Xây đường 23 51 45.10%
23 HY016 1 6 16.67%
22 HY015 - Nhìn ra biển 30 80 37.50%
21 HY014 - Di chuyển Robot 32 49 65.31%
20 HY013 - Điều khiển Robot 4 15 26.67%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 20 30.00%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 80 16.25%
13 HY006 - Josephus 14 28 50.00%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
11 HY004 - Điểm tâm 19 81 23.46%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 83 25.30%
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
5 DATE - Đoán ngày 12 39 30.77%
4 QUINE - Hack não!!! 73 465 15.70%
3 COPYCAT - Sao chép 212 1815 11.68%
2 HELLO - Hello, World! 512 892 57.40%
1 PLUS - A cộng B 770 1441 53.44%