Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
191 CASTING - Chọn vai 104 267 38.95%
190 LARES - Táo quân 122 310 39.35%
189 TABLE - Xếp đá 108 260 41.54%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 159 230 69.13%
187 GRID - Bảng số 97 194 50.00%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 290 506 57.31%
185 SALE - Mua K tặng 1 179 678 26.40%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 167 466 35.84%
183 GAME - Trò chơi quân sự 125 387 32.30%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 238 532 44.74%
181 SUM - Tính tổng 320 624 51.28%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 329 777 42.34%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 8 10 80.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 25 95 26.32%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 121 12.40%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 42 57.14%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 22 60 36.67%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 23 209 11.00%
95 BITFLIP – Đảo bit 9 16 56.25%
94 BITCLEAR – Xóa bit 11 14 78.57%
93 LSB – Bit thấp nhất 15 17 88.24%
92 MSB – Bit cao nhất 14 20 70.00%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 23 24 95.83%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 20 22 90.91%