Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
194 WATER - Đổ nước 71 233 30.47%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 2 0.00%
2104 WEALTHY 0 0 -
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
2242 WINDOWS 0 0 -
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 19 100 19.00%
1463 WISHES - Tổng ước 9 34 26.47%
2201 WIZARDS 0 0 -
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
2089 WORDPOW 0 12 0.00%
2160 WORDPOW 0 1 0.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2190 WORKSTATION 0 0 -
813 WRESTLING - Đấu vật 16 35 45.71%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
882 WTREE 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
5153 XGCD 2 58 3.45%