Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1278 WALKING - Chạy bộ 9 21 42.86%
1121 WALKING - Đi bộ 7 13 53.85%
1000 WALL - Sửa hàng rào 31 103 30.10%
194 WATER - Đổ nước 66 220 30.00%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 48 170 28.24%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0 5 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 7 0.00%
2104 WEALTHY 0 5 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
2242 WINDOWS 0 3 0.00%
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 12 65 18.46%
1463 WISHES - Tổng ước 8 30 26.67%
2201 WIZARDS 0 2 0.00%
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
2089 WORDPOW 0 15 0.00%
2160 WORDPOW 0 4 0.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 41 4.88%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2190 WORKSTATION 0 3 0.00%
813 WRESTLING - Đấu vật 15 33 45.45%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
882 WTREE 0 2 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 4 0.00%