Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2242 WINDOWS 0 0 -
893 WISEQ - Dãy con tăng trọng số 18 92 19.57%
1463 WISHES - Tổng ước 7 29 24.14%
2201 WIZARDS 0 0 -
1267 WMT - Giá trị nhỏ nhất 19 82 23.17%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
2089 WORDPOW 0 12 0.00%
2160 WORDPOW 0 1 0.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
1539 WORKSHEET 2 11 18.18%
2190 WORKSTATION 0 0 -
813 WRESTLING - Đấu vật 15 33 45.45%
1564 WRITING - GIẢI MÃ VĂN TỰ MAY A 3 13 23.08%
882 WTREE 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
241 XEPGACH - Xếp gạch 34 67 50.75%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
5005 XINCHAO 4 5 80.00%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
1362 XMOD - Số dư 4 43 9.30%
2227 XOR 0 0 -
89 XOR – Bit khác nhau 13 16 81.25%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
1486 XORSET - Tập XOR 0 11 0.00%