Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1573 THEATER - Ánh sáng 0.00%
38 HY031 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 0.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0.00%
40 HY033 - Dán đề can 0.00%
41 HY034 0.00%
42 HY035 0.00%
1578 HAEVY - Chuỗi Axit mạnh 0.00%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
1339 TRICITY - Ba thành phố 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
878 TRIMINOS 0.00%
882 WTREE 0.00%
1397 SSEQ 0.00%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%
1435 FPOT - Chậu hoa 0.00%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0.00%
1276 FERRIES 0.00%
1279 MODSUM - Tổng dư 0.00%