Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2299 TRETRAU 0 1 0.00%
2300 LISTGAMEEX 0 0 -
1277 PANCAKE - Xếp bánh 0 20 0.00%
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
2302 NENBIT 0 0 -
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
2303 SEQ 0 0 -
1283 VISITED - Thăm lâu đài 0.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0.00%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0.00%
1573 THEATER - Ánh sáng 0.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0.00%
42 HY035 0.00%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%