Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2289 PS 0 0 -
2290 SEQUENCES 0 1 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
2035 HORROR 0 0 -
2291 DOIKHANG 0 0 -
2036 IBS - Xâu nhị phân thú vị 0 0 -
2038 AGGRESSIVE COWS 0 0 -
2296 LAKY 0 0 -
1273 NORMA 0 23 0.00%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
2297 MERSENNE 0 6 0.00%
2298 PAIRS 0 0 -
1275 TRUCK 0 1 0.00%
2299 TRETRAU 0 1 0.00%
2300 LISTGAMEEX 0 0 -
1277 PANCAKE - Xếp bánh 0 20 0.00%
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
2302 NENBIT 0 0 -
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 0 -
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
2303 SEQ 0 0 -
1283 VISITED - Thăm lâu đài 0.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%