Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2004 HAMILTON 0 4 0.00%
2260 KSMALLESTSUMS 0 3 0.00%
2261 NUMBER 0 2 0.00%
2006 JUMPER 0 4 0.00%
2262 FROGJUMPS 0 3 0.00%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 5 0.00%
2007 IMGAME 0 4 0.00%
2263 LUCKYNUM 0 3 0.00%
2008 IZBORI 0 4 0.00%
2264 POWERFULARRAY 0 2 0.00%
2009 JEWEL 0 7 0.00%
2265 BAMBOOS 0 2 0.00%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 5 0.00%
2010 NZSUM 0 4 0.00%
2266 GRAVELS 0 2 0.00%
1499 COLOR - Tô màu đồ thị 0 7 0.00%
2011 NUMERE 0 7 0.00%
2012 NUMBER 0 4 0.00%
2268 INSERTAR 0 3 0.00%
2013 NAMING 0 4 0.00%
2269 TESTLIST1 0 2 0.00%
5085 SEQ - Dãy số 0 24 0.00%
2014 NAW 0 5 0.00%
2270 BIMAT 0 3 0.00%
2271 ESTIMATION 0 9 0.00%