Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 167 384 43.49%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 169 207 81.64%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 170 383 44.39%
185 SALE - Mua K tặng 1 170 615 27.64%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 171 296 57.77%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 173 500 34.60%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 173 248 69.76%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 174 398 43.72%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 175 446 39.24%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 177 364 48.63%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 179 641 27.93%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 182 284 64.08%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 186 508 36.61%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 188 473 39.75%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 189 383 49.35%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 189 349 54.15%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 196 513 38.21%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 200 428 46.73%
198 TREE - Trồng cây 202 321 62.93%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 208 692 30.06%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 216 377 57.29%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 218 734 29.70%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 219 388 56.44%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 221 794 27.83%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 224 416 53.85%