Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
267 PALIN - Xâu con đối xứng 153 294 52.04%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 159 342 46.49%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 163 310 52.58%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 164 401 40.90%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 168 303 55.45%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 169 274 61.68%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 171 311 54.98%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 612 30.39%
198 TREE - Trồng cây 189 292 64.73%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 194 389 49.87%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 204 444 45.95%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 210 459 45.75%
3 COPYCAT - Sao chép 212 1817 11.67%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 218 581 37.52%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 224 422 53.08%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 234 449 52.12%
181 SUM - Tính tổng 266 533 49.91%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 284 689 41.22%
2 HELLO - Hello, World! 512 892 57.40%
1 PLUS - A cộng B 770 1441 53.44%