# Tên thành viên Chữ ký cá nhân Số bài đạt Điểm xếp hạng
3051 Hoang Manh 6 1500
3052 STT15 1500
3053 Nguyễn Thị Kiêu Ngân 1500
3054 STT26 1500
3055 STT27 1500
3056 Student 11 1500
3057 stving556 10 1500
3058 Nam 0 1500
3059 Nguyễn Thanh Hùng Cường 1 1500
3060 Add 1500
3061 Do Dinh Hai 1 1500
3062 Lâm Quốc Huy 0 1500
3063 Lê Thanh Bình 1500
3064 Ngô Huy Tín 1500
3065 phạm quang minh 1 1500
3066 Pham 1500
3067 Ngo Hoang Bao Dang 0 1500
3068 phúc 1 1500
3069 FPX suygestu 1 1500
3070 Gia Hưng 4 1500
3071 YU 1 1500
3072 pp 0 1500
3073 Phạm Tiến Đạt 5 1500
3074 Nguyễn Sỹ Anh 1 1500
3075 Something 1 1500
3076 Lê Chí Hưng 3 1500
3077 Lê Sỹ Sang 0 1500
3078 đâsdasda 2 1500
3079 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 4 1500
3080 Nguyen Duc Anh 0 1500
3081 Tạ Chí Thành Danh 4 1500
3082 tacongnam 1 1500
3083 Ta Huynh Dat 2 1500
3084 Nguyễn Viết Thành Đạt 1 1500
3085 Tạ Đức Mạnh 0 1500
3086 Kuro 1 1500
3087 Nguyen Tan Tai 27 1500
3088 Tạ Hoàng Quân 7 1500
3089 TẠ Hồng Nhung 1500
3090 tai 2 1500
3091 Nguyễn Tấn Tài 1 1500
3092 Tài Nguyễn 1 1500
3093 taiduong 0 1500
3094 Nguyễn Đức Huy 1500
3095 Nguyễn Đức Huy 1500
3096 taifanh 1 1500
3097 phan anh tài 3 1500
3098 Nguyễn Văn A 0 1500
3099 Tuong Anh Kiet 0 1500
3100 xxx 1 1500