Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#42369 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 439 ms 4688 K C++ 17 / 310 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-07-13 13:40:12
#50357 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 159 ms 6348 K C++ / 344 B Onii Chan 2021-10-08 1:15:19
#30046 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 358 ms 5064 K C++ 11 / 358 B NhatVihehehehehehe 2021-03-10 2:39:43
#30062 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 5072 K C++ 17 / 378 B Nguyễn Đình Anh Hào 2021-03-10 3:42:43
#30114 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 451 ms 4344 K C++ 17 / 386 B lee nguyen tanp 2021-03-10 7:24:31
#70117 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 4468 K C++ 17 / 395 B hihihi1 2022-01-21 13:22:47
#32051 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 183 ms 4416 K C++ / 438 B Lê Nguyễn Tấn Phát 2021-03-22 9:00:42
#78037 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 4300 K C++ / 440 B stroke of fortune 2022-03-19 15:28:47
#76929 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 461 ms 6228 K C++ 14 / 480 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-03-09 13:46:33
#27216 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 145 ms 4728 K C++ 17 / 499 B iwannabetheguy 2021-02-03 14:01:01
#57665 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 134 ms 4076 K C++ 14 / 514 B LAM DEP TRAI 2021-11-15 13:16:01
#44043 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 377 ms 5076 K C++ 17 / 507 B Tạ Quang Kiên 2021-08-14 3:43:58
#69530 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 424 ms 2816 K C++ 14 / 519 B nvnamson 2022-01-16 14:51:21
#54598 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 5152 K C++ 17 / 525 B Tô Thanh Long 2021-11-02 4:54:18
#52927 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 104 ms 3544 K C++ 11 (NOI) / 535 B Durex-_- 2021-10-23 17:35:06
#61091 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 415 ms 1996 K C++ 14 / 543 B . 2021-12-05 2:06:02
#54931 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 155 ms 4372 K C++ / 552 B Trần Khắc Triều 2021-11-03 6:54:07
#67520 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 180 ms 5108 K C++ / 557 B DEATH 2022-01-02 14:31:08
#49893 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 115 ms 9036 K C++ / 604 B Nguyễn Gia 2021-10-05 2:46:31
#54588 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 154 ms 4420 K C++ 17 / 614 B Triệu Đại Phú 2021-11-02 4:36:38
#70435 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 174 ms 4344 K C++ / 651 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 3:56:52
#73836 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 395 ms 1736 K C++ 17 / 684 B tranminhprvt01 2022-02-16 15:36:03
#28478 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 109 ms 1224 K C++ 17 / 724 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 3:35:51
#35443 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 108 ms 1656 K C++ 17 / 725 B Con Vịt Kutee 2021-04-20 14:08:19
#63504 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 313 ms 1160 K C++ 17 / 760 B Vũ Giang 2021-12-15 23:50:01
#26519 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 126 ms 1260 K C++ 17 / 764 B Đặng Thái Sơn 2021-01-23 3:32:57
#26521 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 119 ms 1280 K C++ / 770 B Đoàn Công Chiến 2021-01-23 3:33:14
#26508 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 133 ms 1272 K C++ 17 / 778 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2021-01-23 3:24:08
#30118 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 406 ms 1584 K C++ 11 / 784 B Bảo Trần 2021-03-10 7:32:22
#58288 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 160 ms 4316 K C++ 14 / 792 B always tle 2021-11-18 13:24:07
#27909 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1272 K C++ 17 / 806 B Bùi Hải Đăng 2021-02-19 1:19:16
#26531 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 123 ms 1232 K C++ 17 / 806 B Hoàng Minh Sơn 2021-01-23 3:37:04
#26513 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 140 ms 1228 K C++ 17 / 829 B Trần Khánh Linh 2021-01-23 3:28:20
#26533 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 136 ms 1204 K C++ 17 / 832 B Nguyễn Hữu Hải 2021-01-23 3:37:31
#26391 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 115 ms 1352 K C++ / 858 B aideyyy 2021-01-22 16:54:10
#85651 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 121 ms 1284 K C++ / 899 B hm123 2022-06-14 1:52:43
#26527 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1224 K C++ 17 / 908 B Nguyễn Trọng Hiếu 2021-01-23 3:36:39
#70191 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 152 ms 3188 K C++ / 909 B Văn Hoàng Phúc 2022-01-21 15:17:20
#26507 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 129 ms 1272 K C++ 14 / 921 B Trùm CUỐI 2021-01-23 3:21:27
#7211 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 131 ms 2748 K C++ 17 / 930 B Takce 2020-05-15 9:05:43
#55131 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 135 ms 2828 K C++ 11 / 930 B soul 2021-11-03 16:54:56
#6601 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 153 ms 2808 K C++ 17 / 932 B Phạm Thế Phong 2020-05-02 15:27:11
#7192 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 135 ms 2868 K C++ 17 / 932 B Lemon Garden 2020-05-14 13:49:42
#26480 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 129 ms 2764 K C++ 17 / 955 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-23 3:03:11
#26547 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 130 ms 1216 K C++ 17 / 959 B Lê Minh Tâm 2021-01-23 3:53:34
#26555 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 128 ms 1264 K C++ / 971 B Đỗ Thị Phương Hậu 2021-01-23 3:55:13
#26510 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 140 ms 1236 K C++ / 972 B Phạm Minh Hoàng 2021-01-23 3:25:33
#26518 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 124 ms 1252 K C++ / 972 B Trần Trung Đức 2021-01-23 3:32:17
#72887 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 124 ms 1268 K C++ 14 / 972 B nguyen khac thu 2022-02-12 18:20:23
#26549 #409. BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 Accepted 100 131 ms 1272 K C++ 17 / 973 B Tạ Thu Hà 2021-01-23 3:53:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: