Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#61000 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 21 ms 456 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-12-04 7:16:31
#70983 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 24 ms 724 K C++ / 459 B hekey 2022-02-04 17:37:24
#24763 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 25 ms 400 K C++ 11 / 503 B chú bé đần 2021-01-03 19:23:00
#24560 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 25 ms 388 K C++ 11 / 505 B truongjr 2020-12-30 18:12:21
#77971 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 27 ms 588 K C++ 17 / 893 B Le Gia Khanh dep trai 2022-03-19 4:08:54
#79018 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 929 B Tohka Yatogami 2022-03-26 16:34:54
#88640 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 28 ms 728 K C++ 14 / 670 B Tìm lại ký ức 2022-08-02 16:26:44
#29615 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 30 ms 732 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-03-06 16:05:54
#5052 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 30 ms 380 K C++ 14 / 1 K duckman 2020-03-25 10:21:38
#65495 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 30 ms 764 K C++ 17 / 2 K Vũ Giang 2021-12-20 7:18:21
#73301 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 30 ms 576 K C++ 17 / 491 B Tran Anh Quan 2022-02-15 2:02:51
#29607 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 32 ms 340 K C++ 11 / 758 B shabipilamew 2021-03-06 14:28:18
#49216 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 32 ms 816 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 7:30:21
#31810 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 33 ms 432 K C++ 14 / 478 B Nguyen An 2021-03-19 14:40:28
#45821 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 33 ms 640 K C++ / 473 B hihihi1 2021-08-28 12:10:35
#79012 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 33 ms 1884 K C++ 17 / 2 K Lương Minh Hiếu 2022-03-26 15:44:39
#38450 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 34 ms 404 K C++ 17 (Clang) / 503 B hello1234 2021-06-05 19:55:42
#6883 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 35 ms 644 K C++ 17 / 1 K Chùm CUỐI 2020-05-05 7:55:56
#33391 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 35 ms 1120 K C++ / 703 B always tle 2021-04-01 0:19:59
#63582 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 37 ms 4220 K C++ 17 / 433 B Trần Phong 2021-12-16 2:35:42
#75051 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 37 ms 732 K C++ 11 / 714 B Xuân 2022-02-22 15:25:19
#6884 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 38 ms 644 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-05-05 7:56:15
#66727 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 38 ms 740 K C++ 17 / 884 B Trương Tuấn Tú 2021-12-29 7:07:09
#6885 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 39 ms 740 K C++ 17 / 700 B Hà Hoàng Hiệp 2020-05-05 8:12:59
#33622 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 39 ms 388 K C++ 14 / 503 B Phan Quý Thịnh 2021-04-02 17:36:04
#34864 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 39 ms 728 K C++ 17 / 629 B Con Vịt Kutee 2021-04-15 15:12:28
#38471 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 39 ms 804 K C++ 14 / 473 B Long em trai 2011 - Sơn nhì VNUI 2021-06-06 3:32:15
#48551 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 39 ms 740 K C++ / 474 B hm123 2021-09-22 8:48:25
#34061 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 40 ms 4232 K Pascal / 520 B Khuyen Tran 2021-04-10 3:15:16
#73267 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 40 ms 4180 K C++ 17 / 592 B ELVIN HAMMOND 2022-02-15 1:14:30
#34066 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 41 ms 4228 K Pascal / 500 B Lâm Khánh An 2021-04-10 3:19:30
#39085 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 41 ms 576 K C++ / 358 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-16 17:39:26
#41537 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 41 ms 640 K C++ / 421 B Nguyễn Quang Ninh 2021-07-07 8:55:49
#76102 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 42 ms 4180 K C++ / 451 B Nguyễn Gia Bảo 2022-03-01 13:19:16
#46960 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 43 ms 764 K C++ 11 / 490 B Phạm Đức Hào 2021-09-08 9:06:56
#77268 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 43 ms 4324 K C++ 17 / 551 B TH? 2022-03-13 12:38:16
#81792 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 46 ms 724 K C++ / 383 B ththw 2022-04-14 13:35:32
#33399 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 47 ms 4864 K C++ 14 / 720 B Duy_e 2021-04-01 0:46:53
#36396 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 49 ms 4224 K C++ 17 / 362 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-05-07 10:44:45
#73304 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 50 ms 4220 K C++ 17 / 643 B tranminhprvt01 2022-02-15 2:18:21
#80555 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 54 ms 364 K C++ 17 / 773 B Huỳnh Bảo Khang 2022-04-06 4:07:23
#74647 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 57 ms 4180 K C++ / 363 B PAT 2022-02-19 15:33:43
#77973 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 695 ms 4928 K C++ 17 (Clang) / 642 B Phan Ngọc Thức 2022-03-19 4:17:30
#77970 #425. DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K Accepted 100 1301 ms 1104 K C++ 17 / 786 B Sái Công Minh 2022-03-19 3:55:52


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: