Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#75290 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 767 ms 197164 K C++ / 624 B tai 2022-02-24 8:26:06
#75320 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 729 ms 197036 K C++ / 694 B Hoàng Trần Anh Phong 2022-02-24 8:38:30
#26585 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 411 ms 98400 K C++ / 651 B Nguyễn Hoàng Long 2021-01-23 17:45:16
#26587 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 403 ms 98236 K C++ 14 / 697 B MeowT.dev 2021-01-23 18:00:53
#91989 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 240 ms 23932 K C++ 17 / 655 B Võ Ngọc Sinh 2022-09-18 5:22:00
#91990 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 220 ms 23932 K C++ 17 / 659 B Nguyễn Khắc Trung 2022-09-18 5:24:57
#131728 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 117 ms 13116 K C++ 17 / 577 B yofwyst 2024-02-14 13:59:19
#124561 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 109 ms 13076 K C++ 11 / 911 B name 2024-01-15 7:49:07
#144324 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 109 ms 13068 K C++ 17 / 666 B Trần Nguyễn Anh Khoa 2024-04-05 8:31:16
#155766 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 101 ms 12156 K C++ 14 / 746 B Vũ Hoài Băng 2024-06-26 2:44:50
#59563 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 100 ms 12216 K C++ 14 / 626 B Xiceee 2021-11-25 17:03:43
#94931 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 95 ms 12168 K C++ 17 / 674 B meow 2022-10-16 13:11:56
#94891 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 94 ms 12128 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-16 9:49:56
#75316 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 73 ms 8292 K C++ 11 / 638 B Nguyen Linh Chi 2022-02-24 8:36:22
#122326 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 66 ms 8208 K C++ / 606 B khangvonhatnguyen 2024-01-06 11:06:08
#122305 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 64 ms 8192 K C++ / 3 K người tình mùa đông 2024-01-06 10:53:02
#122311 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 64 ms 8192 K C++ / 629 B Trần Anh Hiếu 2024-01-06 10:55:07
#35892 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 63 ms 336 K C++ 17 / 717 B Trùm CUỐI 2021-04-26 4:05:45
#55742 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 62 ms 1640 K C++ / 547 B rrr 2021-11-07 1:41:40
#124543 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 61 ms 4220 K C++ 11 (Clang) / 625 B p 2024-01-15 7:10:33
#75350 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 61 ms 4256 K C++ / 649 B Ta Quang Ha 2022-02-24 8:54:42
#75322 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 60 ms 4220 K C++ / 594 B Thế Khánh 2022-02-24 8:40:16
#47281 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 58 ms 1276 K C++ 11 / 865 B Điệp viên 007 2021-09-10 13:51:50
#122313 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 55 ms 4224 K C++ / 689 B Nguyễn Gia Bảo Thy 2024-01-06 10:55:54
#86549 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 55 ms 488 K C++ 17 / 659 B Trần Văn Nhân 2022-06-26 14:15:05
#122330 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 54 ms 5252 K C++ / 772 B Nguyễn Khánh Sang 2024-01-06 11:08:30
#122319 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 54 ms 4224 K C++ / 736 B Nguyễn Gia Phúc 2024-01-06 10:58:03
#120338 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 54 ms 360 K C++ 17 / 623 B Lường Ngọc An 2023-12-26 2:48:50
#26576 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 54 ms 4288 K C++ 14 / 603 B Nguyễn Nam Khang 2021-01-23 16:25:36
#122312 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 53 ms 4272 K C++ 17 / 616 B Đại ca xe ôm 2024-01-06 10:55:47
#122031 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 53 ms 5248 K C++ 17 / 774 B Bui Hoang Tri 2024-01-04 12:01:37
#45965 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 53 ms 360 K C++ 11 / 690 B violetzzz 2021-08-29 11:20:39
#75387 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 4300 K C++ 14 / 510 B Hồ Nguyễn Thảo Nhi 2022-02-24 9:17:32
#75346 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 4312 K C++ / 597 B Trịnh Phạm Thiện Tachi ngu 2022-02-24 8:50:50
#75344 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 1504 K C++ / 694 B p1234 2022-02-24 8:50:19
#124556 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 51 ms 4224 K C++ / 610 B Trình Công Thành 2024-01-15 7:30:24
#122314 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 51 ms 4224 K C++ 17 / 627 B DangHoangAn 2024-01-06 10:56:04
#9253 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 49 ms 384 K C++ 17 / 948 B Phạm Thế Phong 2020-10-06 8:32:46
#131359 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 48 ms 1552 K C++ 17 / 590 B Nguyen Phuc Thang 2024-02-09 18:12:17
#46799 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 48 ms 360 K C++ / 932 B Lê Văn Sỹ 2021-09-07 11:00:37
#50212 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 48 ms 380 K C++ 17 / 593 B hihihi1 2021-10-07 0:31:11
#75291 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 764 K C++ 11 / 660 B Doan Ba Hung 2022-02-24 8:27:53
#46675 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 380 K C++ 11 / 927 B sonsonson 2021-09-06 8:20:27
#9258 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 384 K C++ 14 / 586 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-06 8:59:16
#75285 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 46 ms 764 K C++ 11 / 741 B Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 8:24:15
#37238 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 46 ms 476 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 4:28:27
#75313 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 496 K C++ 11 / 651 B Đỗ Hoàn Gia Trí 2022-02-24 8:36:09
#75339 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 512 K C++ / 680 B Nguyễn Văn Lực 2022-02-24 8:48:12
#74584 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 1660 K C++ 17 / 1 K Newbie 2022-02-19 8:01:23
#76116 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 448 K C++ 14 / 508 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-03-02 1:52:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: