Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52789 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 20 ms 636 K C++ 11 (NOI) / 815 B Durex-_- 2021-10-23 12:59:57
#25093 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 23 ms 356 K C++ 11 / 808 B bacnguyen 2021-01-07 9:41:50
#70489 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 487 B Trần Quốc Huy 2022-01-24 10:15:49
#37127 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 575 B Phan Quý Thịnh 2021-05-19 7:03:30
#50425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 26 ms 288 K C++ 11 (NOI) / 598 B hihihi1 2021-10-08 8:07:04
#53991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 380 K C++ 11 / 475 B Lê Công Bách 2021-10-30 8:14:20
#8782 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 496 K C++ 14 / 752 B zero 2020-09-23 15:05:17
#37241 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 388 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 4:29:21
#84008 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 340 K C++ 17 / 627 B Ngọc Thịnh 2022-05-16 11:12:14
#56535 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 380 K C++ 17 / 688 B Chùm CUỐI 2021-11-10 9:36:39
#71034 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 677 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-02-05 10:04:17
#70493 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 776 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 11:23:10
#49191 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:22:37
#56523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 11 / 567 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-10 9:12:44
#86552 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 659 B Trần Văn Nhân 2022-06-26 14:20:01
#75292 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 724 K C++ / 704 B Bùi Tuấn Đạt 2022-02-24 8:28:01
#75266 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 768 K C++ 14 / 930 B Trần Công Anh Khoa 2022-02-24 8:10:01
#9247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 400 K C++ 17 / 840 B Phạm Thế Phong 2020-10-06 8:25:52
#37631 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 416 K C++ 11 / 651 B shabipilamew 2021-05-26 8:05:15
#48347 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 444 K C++ 11 / 757 B violetzzz 2021-09-19 7:38:33
#75337 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 388 K C++ / 625 B Phan Hồng Quân 2022-02-24 8:47:14
#75396 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 400 K C++ 17 / 887 B Lê Minh Quân 2022-02-24 9:24:04
#75302 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 732 K C++ 11 / 741 B Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 8:32:51
#29474 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 388 K C++ 17 / 701 B iwannabetheguy 2021-03-05 9:34:30
#87234 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 11 / 663 B hm123 2022-07-11 0:23:59
#77713 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 480 K C++ 17 / 866 B mc_hyuse202 2022-03-16 12:47:02
#75288 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 586 B QQQuyet 2022-02-24 8:25:30
#75326 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 380 K C++ 11 / 547 B NTTN 2022-02-24 8:41:42
#79348 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 2640 K C++ 11 (NOI) / 1 K nguyen khac thu 2022-03-29 8:07:50
#75358 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 472 K C++ / 696 B Trần Trọng Hòa 2022-02-24 9:00:08
#76267 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 384 K C++ 11 / 2 K truongjr 2022-03-03 7:21:53
#61643 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 1536 K C++ 14 / 832 B minh nguyen le 2021-12-08 16:33:37
#56526 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 480 K C++ 17 / 621 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-10 9:22:11
#75300 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 740 K C++ 11 / 610 B trần nguyễn lâm huy 2022-02-24 8:31:14
#36006 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 14 / 507 B An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:49:03
#66233 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 448 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-24 7:08:30
#75314 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 512 K C++ 11 / 651 B Đỗ Hoàn Gia Trí 2022-02-24 8:36:11
#37236 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 516 K C++ / 470 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-05-21 4:27:52
#51425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 936 B Xuân 2021-10-15 8:48:22
#75298 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 484 K C++ 14 / 710 B Lê Đức Lưu 2022-02-24 8:30:32
#75301 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 732 K C++ 14 / 593 B Lê Thảo Nguyên 2022-02-24 8:32:19
#81247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 348 K C++ / 648 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 12:55:50
#32256 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 480 K C++ / 671 B always tle 2021-03-24 3:57:09
#76624 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 368 K C++ 14 / 672 B noze 2022-03-05 13:23:00
#76640 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 396 K C++ 17 (Clang) / 862 B Không có tên 2022-03-06 2:11:22
#75281 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 764 K C++ 17 / 713 B Trần Phương Thảo 2022-02-24 8:21:49
#75306 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 704 K C++ 11 / 484 B trantuanquynh 2022-02-24 8:34:11
#80398 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 480 K C++ 14 / 632 B Đỗ Bình Minh 2022-04-03 17:04:55
#71032 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 42 ms 1532 K C++ / 469 B sg 2022-02-05 8:23:24
#75188 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 380 K C++ 17 / 619 B rpkrpkrpk 2022-02-23 14:03:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: