Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52789 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 20 ms 636 K C++ 11 (NOI) / 815 B Durex+_+ 2021-10-23 12:59:57
#25093 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 23 ms 356 K C++ 11 / 808 B bacnguyen 2021-01-07 9:41:50
#70489 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 487 B Trần Quốc Huy 2022-01-24 10:15:49
#37127 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 575 B Phan Quý Thịnh 2021-05-19 7:03:30
#167617 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 26 ms 400 K C++ 14 / 1 K acyme_nom 2023-11-29 14:14:20
#50425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 26 ms 288 K C++ 11 (NOI) / 598 B hihihi1 2021-10-08 8:07:04
#53991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 380 K C++ 11 / 475 B Lê Công Bách 2021-10-30 8:14:20
#147936 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 563 B Trịnh Trọng Nghĩa 2023-09-11 2:13:05
#149863 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 484 K C++ / 571 B Nguyễn Xuân Chung 2023-09-19 8:04:20
#145893 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 472 K C++ 17 / 755 B buon_choi96 2023-08-12 10:54:00
#8782 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 496 K C++ 14 / 752 B zero 2020-09-23 15:05:17
#147991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 356 K C++ 17 / 513 B Ng Duy Anh 2023-09-11 8:37:40
#148004 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 17 / 705 B Ninh Anh Vũ 2023-09-11 8:52:09
#124995 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 380 K C++ 14 / 497 B Đặng Nhật Đông 2023-03-04 13:23:02
#147975 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 868 B Trùm CUỐI 2023-09-11 8:24:37
#147994 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 471 B Kiệt Lặc 2023-09-11 8:38:23
#146610 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 29 ms 404 K C++ 17 / 628 B Zincateee 2023-08-23 10:19:53
#141991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 29 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 610 B aaaa 2023-07-06 3:34:00
#149798 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 30 ms 380 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Minh Duy 2023-09-19 2:00:13
#148005 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 642 B Phạm Thanh Lam 2023-09-11 8:52:39
#148835 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 30 ms 344 K C++ 17 / 641 B Đỗ Hải Lâm 2023-09-14 3:56:04
#37241 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 388 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 4:29:21
#84008 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 340 K C++ 17 / 627 B Ngọc Thịnh 2022-05-16 11:12:14
#125775 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 388 K C++ 11 / 653 B Lê Nguyễn Hiếu An 2023-03-09 7:43:34
#141592 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 578 B Phùng Trọng Hiếu 2023-07-04 5:01:07
#71034 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 677 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-02-05 10:04:17
#70493 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 776 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 11:23:10
#92797 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-09-30 8:20:20
#130644 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 532 B nguyennhatlam 2023-04-02 16:50:02
#149901 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 1408 K C++ 11 (NOI) / 621 B monley k 2023-09-19 9:24:28
#49191 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:22:37
#56523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 11 / 567 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-10 9:12:44
#86552 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 659 B Trần Văn Nhân 2022-06-26 14:20:01
#148065 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 380 K C++ 17 / 556 B HieuLe 2023-09-11 13:09:25
#75292 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 724 K C++ / 704 B Bùi Tuấn Đạt 2022-02-24 8:28:01
#75266 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 768 K C++ 14 / 930 B Trần Công Anh Khoa 2022-02-24 8:10:01
#9247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 400 K C++ 17 / 840 B Phạm Thế Phong 2020-10-06 8:25:52
#37631 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 416 K C++ 11 / 651 B shabipilamew 2021-05-26 8:05:15
#48347 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 444 K C++ 11 / 757 B violetzzz 2021-09-19 7:38:33
#75337 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 388 K C++ / 625 B Phan Hồng Quân 2022-02-24 8:47:14
#75396 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 400 K C++ 17 / 887 B Lê Minh Quân 2022-02-24 9:24:04
#75302 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 732 K C++ 11 / 741 B Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 8:32:51
#149692 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 388 K C++ 14 / 714 B Trịnh Phạm Thiện Nhân 2023-09-18 10:20:26
#167705 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 764 K C++ 17 / 466 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2023-11-29 15:42:13
#100138 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 1764 K C++ 17 / 565 B Vũ Đức Huy 2022-11-09 13:28:00
#110035 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 659 B meominh 2022-12-12 9:43:22
#125046 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 1652 K C++ 11 / 582 B Nguyễn Võ Xuân Duy 2023-03-05 3:27:07
#150847 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 743 B phandangminhkh40a 2023-09-29 7:28:51
#150879 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 372 K C++ 17 / 574 B Tiêu Dao 2023-09-29 15:14:13
#141585 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 1536 K C++ 17 / 719 B YugiHacker 2023-07-04 3:51:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: