Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52789 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 20 ms 636 K C++ 11 (NOI) / 815 B Durex-_- 2021-10-23 12:59:57
#25093 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 23 ms 356 K C++ 11 / 808 B bacnguyen 2021-01-07 9:41:50
#70489 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 487 B Trần Quốc Huy 2022-01-24 10:15:49
#37127 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 575 B Phan Quý Thịnh 2021-05-19 7:03:30
#50425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 26 ms 288 K C++ 11 (NOI) / 598 B hihihi1 2021-10-08 8:07:04
#53991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 380 K C++ 11 / 475 B Lê Công Bách 2021-10-30 8:14:20
#8782 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 496 K C++ 14 / 752 B zero 2020-09-23 15:05:17
#37241 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 388 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 4:29:21
#56535 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 380 K C++ 17 / 688 B Chùm CUỐI 2021-11-10 9:36:39
#70493 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 776 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 11:23:10
#49191 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:22:37
#56523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 11 / 567 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-10 9:12:44
#9247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 400 K C++ 17 / 840 B Phạm Thế Phong 2020-10-06 8:25:52
#37631 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 416 K C++ 11 / 651 B shabipilamew 2021-05-26 8:05:15
#48347 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 444 K C++ 11 / 757 B violetzzz 2021-09-19 7:38:33
#29474 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 388 K C++ 17 / 701 B iwannabetheguy 2021-03-05 9:34:30
#61643 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 1536 K C++ 14 / 832 B minh nguyen le 2021-12-08 16:33:37
#56526 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 480 K C++ 17 / 621 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-10 9:22:11
#36006 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 14 / 507 B An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:49:03
#66233 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 448 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-24 7:08:30
#37236 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 516 K C++ / 470 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-05-21 4:27:52
#51425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 936 B Xuân 2021-10-15 8:48:22
#32256 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 480 K C++ / 671 B always tle 2021-03-24 3:57:09
#46689 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 380 K C++ 11 / 602 B Trần Mỹ Linh 2021-09-06 10:19:33
#46757 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 352 K C++ / 771 B Nguyễn Minh Ngọc 2021-09-07 5:12:21
#9258 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 384 K C++ 14 / 586 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-06 8:59:16
#46675 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 380 K C++ 11 / 927 B sonsonson 2021-09-06 8:20:27
#46799 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 48 ms 360 K C++ / 932 B Lê Văn Sỹ 2021-09-07 11:00:37
#59750 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 49 ms 380 K C++ 14 / 874 B Xice-T02 2021-11-26 15:44:04
#26575 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 4312 K C++ 14 / 603 B Nguyễn Nam Khang 2021-01-23 15:33:02
#47281 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 58 ms 1276 K C++ 11 / 865 B Điệp viên 007 2021-09-10 13:51:50
#55742 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 62 ms 1640 K C++ / 547 B rrr 2021-11-07 1:41:40
#26587 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 403 ms 98236 K C++ 14 / 697 B MeowT.dev 2021-01-23 18:00:53
#26585 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 411 ms 98400 K C++ / 651 B Nguyễn Hoàng Long 2021-01-23 17:45:16


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: