Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#52789 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 20 ms 636 K C++ 11 (NOI) / 815 B Durex+_+ 2021-10-23 12:59:57
#124542 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 22 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 3 K Hồ Minh Phúc 2024-01-15 7:06:44
#25093 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 23 ms 356 K C++ 11 / 808 B bacnguyen 2021-01-07 9:41:50
#70489 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 487 B Trần Quốc Huy 2022-01-24 10:15:49
#37127 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 575 B Phan Quý Thịnh 2021-05-19 7:03:30
#122307 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 25 ms 604 K C++ 11 (NOI) / 660 B Trần Minh Trí 2024-01-06 10:53:24
#50425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 26 ms 288 K C++ 11 (NOI) / 598 B hihihi1 2021-10-08 8:07:04
#53991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 380 K C++ 11 / 475 B Lê Công Bách 2021-10-30 8:14:20
#8782 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 496 K C++ 14 / 752 B zero 2020-09-23 15:05:17
#121441 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 29 ms 436 K C++ 17 / 850 B oth 2024-01-02 1:48:52
#123985 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 30 ms 1416 K C++ 11 (NOI) / 535 B Khangg 2024-01-11 14:03:24
#37241 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 388 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 4:29:21
#84008 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 340 K C++ 17 / 627 B Ngọc Thịnh 2022-05-16 11:12:14
#151644 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 384 K C++ 14 / 712 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-05-22 7:03:21
#138665 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 627 B Quốc Hưng 2024-03-06 2:30:12
#56535 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 380 K C++ 17 / 688 B Trùm CUỐI 2021-11-10 9:36:39
#71034 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 17 / 677 B Nguyễn Quốc Đạt 2022-02-05 10:04:17
#70493 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 776 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 11:23:10
#92797 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 512 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-09-30 8:20:20
#120341 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 504 K C++ 17 / 716 B Nguyễn Quốc Việt 2023-12-26 2:48:58
#122349 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 582 B Phùng Nhật Minh 2024-01-06 14:59:02
#49191 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:22:37
#56523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 11 / 567 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-10 9:12:44
#86552 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 659 B Trần Văn Nhân 2022-06-26 14:20:01
#75292 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 724 K C++ / 704 B Bùi Tuấn Đạt 2022-02-24 8:28:01
#75266 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 768 K C++ 14 / 930 B Trần Công Anh Khoa 2022-02-24 8:10:01
#120354 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 644 B Nguyễn Danh Nhân 2023-12-26 2:56:53
#122327 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 732 K C++ / 578 B Võ Ngọc Sơn 2024-01-06 11:07:02
#122285 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 500 K C++ / 545 B Nguyễn Xuân Khải 2024-01-06 9:38:46
#140657 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 372 K C++ 17 / 672 B Tiêu Trấn Khiêm 2024-03-12 15:18:48
#9247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 400 K C++ 17 / 840 B Phạm Thế Phong 2020-10-06 8:25:52
#37631 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 416 K C++ 11 / 651 B shabipilamew 2021-05-26 8:05:15
#48347 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 444 K C++ 11 / 757 B violetzzz 2021-09-19 7:38:33
#75337 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 388 K C++ / 625 B Phan Hồng Quân 2022-02-24 8:47:14
#75396 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 400 K C++ 17 / 887 B Lê Minh Quân 2022-02-24 9:24:04
#75302 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 732 K C++ 11 / 741 B Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 8:32:51
#120348 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Huyền Trang 2023-12-26 2:51:47
#120633 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 376 K C++ / 661 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-12-27 0:37:05
#120340 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 340 K C++ 17 / 735 B Vũ Trần Lâm 2023-12-26 2:48:51
#120353 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 476 K C++ / 690 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-12-26 2:56:53
#120347 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 380 K C++ 17 / 692 B Trần Đăng Khoa 2023-12-26 2:51:39
#122477 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 332 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Tuấn Anh 2024-01-07 12:12:02
#100138 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 1764 K C++ 17 / 565 B Vũ Đức Huy 2022-11-09 13:28:00
#110035 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 659 B meominh 2022-12-12 9:43:22
#152041 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 508 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-05-25 4:53:00
#124550 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 486 B whatda123 2024-01-15 7:20:49
#119888 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 11 / 502 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-24 2:16:29
#121777 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ / 589 B has 2024-01-03 14:23:15
#124560 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 740 K C++ 11 / 679 B name 2024-01-15 7:43:46
#29474 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 388 K C++ 17 / 701 B iwannabetheguy 2021-03-05 9:34:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: