Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#124542 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 22 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 3 K Hồ Minh Phúc 2024-01-15 7:06:44
#122305 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 64 ms 8192 K C++ / 3 K người tình mùa đông 2024-01-06 10:53:02
#43001 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 696 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-07-23 18:23:18
#94891 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 94 ms 12128 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Thanh Tùng 2022-10-16 9:49:56
#76267 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 384 K C++ 11 / 2 K truongjr 2022-03-03 7:21:53
#122018 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 696 K C++ 17 / 2 K Lê Phước Duy Đức 2024-01-04 11:09:06
#152299 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 1 K Phan Quốc Triệu 2024-05-26 15:53:20
#49191 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:22:37
#79348 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 2640 K C++ 11 (NOI) / 1 K nguyen khac thu 2022-03-29 8:07:50
#74584 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 1660 K C++ 17 / 1 K Newbie 2022-02-19 8:01:23
#66233 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 448 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-24 7:08:30
#92798 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 896 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-09-30 8:28:29
#56543 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 380 K C++ 17 / 1014 B Trùm CUỐI 2021-11-10 10:19:36
#122026 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 716 K C++ 17 / 984 B Vo Hong Phat 2024-01-04 11:51:30
#9253 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 49 ms 384 K C++ 17 / 948 B Phạm Thế Phong 2020-10-06 8:32:46
#51425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 936 B Xuân 2021-10-15 8:48:22
#46799 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 48 ms 360 K C++ / 932 B Lê Văn Sỹ 2021-09-07 11:00:37
#75266 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 768 K C++ 14 / 930 B Trần Công Anh Khoa 2022-02-24 8:10:01
#46675 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 380 K C++ 11 / 927 B sonsonson 2021-09-06 8:20:27
#124561 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 109 ms 13076 K C++ 11 / 911 B name 2024-01-15 7:49:07
#122303 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 764 K C++ 17 / 910 B Huỳnh Lưu Nguyên 2024-01-06 10:52:25
#75389 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 452 K C++ 17 / 887 B Lê Minh Quân 2022-02-24 9:19:53
#76640 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 396 K C++ 17 (Clang) / 862 B Không có tên 2022-03-06 2:11:22
#59750 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 49 ms 380 K C++ 14 / 874 B Xiceee 2021-11-26 15:44:04
#47281 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 58 ms 1276 K C++ 11 / 865 B Điệp viên 007 2021-09-10 13:51:50
#37418 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 436 K C++ 17 / 828 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-05-23 0:35:09
#77713 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 480 K C++ 17 / 866 B mc_hyuse202 2022-03-16 12:47:02
#122137 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 384 K C++ 17 / 835 B Nongg 2024-01-05 6:54:47
#121441 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 29 ms 436 K C++ 17 / 850 B oth 2024-01-02 1:48:52
#121879 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 384 K C++ 17 / 846 B DANV 2024-01-04 2:02:43
#92523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 384 K C++ / 841 B Mai Mai 2022-09-25 7:37:44
#61643 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 1536 K C++ 14 / 832 B minh nguyen le 2021-12-08 16:33:37
#90941 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 827 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-02 12:43:34
#120344 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 770 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-26 2:49:27
#25093 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 23 ms 356 K C++ 11 / 808 B bacnguyen 2021-01-07 9:41:50
#120363 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 348 K C++ 17 / 797 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-26 3:11:32
#120364 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 372 K C++ 17 / 795 B BenTreK97 tin 2023-12-26 3:14:09
#120370 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 (Clang) / 795 B Bùi Quốc Huy 2023-12-26 3:16:25
#102409 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 1648 K C++ 17 / 785 B rpkrpkrpk 2022-11-16 15:52:49
#46757 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 352 K C++ / 771 B Nguyễn Minh Ngọc 2021-09-07 5:12:21
#70493 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 384 K C++ 11 (Clang) / 776 B Quách Gia Bảo 2022-01-24 11:23:10
#122031 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 53 ms 5248 K C++ 17 / 774 B Bui Hoang Tri 2024-01-04 12:01:37
#122330 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 54 ms 5252 K C++ / 772 B Nguyễn Khánh Sang 2024-01-06 11:08:30
#120340 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 340 K C++ 17 / 735 B Vũ Trần Lâm 2023-12-26 2:48:51
#142428 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 1536 K C++ 17 / 765 B Nguyễn Viết Thông 2024-03-22 0:42:16
#48347 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 444 K C++ 11 / 757 B violetzzz 2021-09-19 7:38:33
#8782 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 28 ms 496 K C++ 14 / 752 B zero 2020-09-23 15:05:17
#75278 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 728 K C++ 11 / 750 B Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-02-24 8:20:11
#155766 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 101 ms 12156 K C++ 14 / 746 B Vũ Hoài Băng 2024-06-26 2:44:50
#50170 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 380 K C++ 17 / 738 B hihihi1 2021-10-06 12:39:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: