Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#50214 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 593 B hihihi1 2021-10-07 0:31:55
#124542 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 22 ms 292 K C++ 11 (NOI) / 3 K Hồ Minh Phúc 2024-01-15 7:06:44
#122477 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 332 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Tuấn Anh 2024-01-07 12:12:02
#35892 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 63 ms 336 K C++ 17 / 717 B Trùm CUỐI 2021-04-26 4:05:45
#56536 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 340 K C++ 11 / 695 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-10 9:39:55
#84008 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 340 K C++ 17 / 627 B Ngọc Thịnh 2022-05-16 11:12:14
#120635 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 340 K C++ 17 / 582 B Phùng Nhật Minh 2023-12-27 0:39:08
#120367 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 340 K C++ / 661 B Nguyễn Tiến Đạt 2023-12-26 3:14:42
#120340 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 340 K C++ 17 / 735 B Vũ Trần Lâm 2023-12-26 2:48:51
#86552 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 344 K C++ 17 / 659 B Trần Văn Nhân 2022-06-26 14:20:01
#120339 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 344 K C++ 17 / 623 B Lường Ngọc An 2023-12-26 2:48:50
#120350 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 344 K C++ 17 (Clang) / 692 B Trần Minh Quân 2023-12-26 2:53:06
#81247 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 348 K C++ / 648 B Đỗ Việt Cường 2022-04-11 12:55:50
#120379 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 42 ms 348 K C++ 17 (Clang) / 625 B Đặng Huyền Trân 2023-12-26 3:34:49
#120363 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 348 K C++ 17 / 797 B Nguyễn Trần Tuấn Linh 2023-12-26 3:11:32
#36006 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 14 / 507 B An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:49:03
#46757 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 352 K C++ / 771 B Nguyễn Minh Ngọc 2021-09-07 5:12:21
#120348 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 / 636 B Nguyễn Huyền Trang 2023-12-26 2:51:47
#120366 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 352 K C++ 17 / 644 B Nguyễn Trọng Anh Tú 2023-12-26 3:14:39
#120344 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 352 K C++ 17 / 770 B Nguyễn Mạnh Dũng 2023-12-26 2:49:27
#120354 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 644 B Nguyễn Danh Nhân 2023-12-26 2:56:53
#110035 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 659 B meominh 2022-12-12 9:43:22
#25093 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 23 ms 356 K C++ 11 / 808 B bacnguyen 2021-01-07 9:41:50
#90941 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 356 K C++ / 827 B Nguyễn Gia Bảo 2022-09-02 12:43:34
#120346 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 522 B Phan Minh Hùng 2023-12-26 2:49:48
#120351 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 356 K C++ 14 / 644 B Đinh Trần Anh Đức 2023-12-26 2:54:43
#58508 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 22 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex+_+ 2021-11-20 6:59:30
#45965 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 53 ms 360 K C++ 11 / 690 B violetzzz 2021-08-29 11:20:39
#46799 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 48 ms 360 K C++ / 932 B Lê Văn Sỹ 2021-09-07 11:00:37
#120370 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 364 K C++ 17 (Clang) / 795 B Bùi Quốc Huy 2023-12-26 3:16:25
#37253 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 368 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 4:30:37
#76624 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 368 K C++ 14 / 672 B noze 2022-03-05 13:23:00
#120334 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 638 B Đặng Đình Minh 2023-12-26 2:46:05
#120364 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 372 K C++ 17 / 795 B BenTreK97 tin 2023-12-26 3:14:09
#140657 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 372 K C++ 17 / 672 B Tiêu Trấn Khiêm 2024-03-12 15:18:48
#53991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 380 K C++ 11 / 475 B Lê Công Bách 2021-10-30 8:14:20
#46689 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 380 K C++ 11 / 602 B Trần Mỹ Linh 2021-09-06 10:19:33
#46675 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 380 K C++ 11 / 927 B sonsonson 2021-09-06 8:20:27
#49191 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 380 K C++ 14 / 1 K kekekekeke 2021-09-28 3:22:37
#51425 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 380 K C++ / 936 B Xuân 2021-10-15 8:48:22
#59750 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 49 ms 380 K C++ 14 / 874 B Xiceee 2021-11-26 15:44:04
#75188 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 380 K C++ 17 / 619 B rpkrpkrpk 2022-02-23 14:03:31
#75326 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 380 K C++ 11 / 547 B NTTN 2022-02-24 8:41:42
#120347 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 380 K C++ 17 / 692 B Trần Đăng Khoa 2023-12-26 2:51:39
#146649 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 380 K C++ 17 / 552 B Đào Đức Thắng 2024-04-21 8:35:39
#138665 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 380 K C++ 17 / 627 B Quốc Hưng 2024-03-06 2:30:12
#9253 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 49 ms 384 K C++ 17 / 948 B Phạm Thế Phong 2020-10-06 8:32:46
#9258 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 384 K C++ 14 / 586 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-06 8:59:16
#37625 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 384 K C++ 11 / 651 B shabipilamew 2021-05-26 7:19:34
#76267 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 37 ms 384 K C++ 11 / 2 K truongjr 2022-03-03 7:21:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: