Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71032 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 42 ms 1532 K C++ / 469 B sg 2022-02-05 8:23:24
#37236 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 516 K C++ / 470 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-05-21 4:27:52
#53991 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 27 ms 380 K C++ 11 / 475 B Lê Công Bách 2021-10-30 8:14:20
#75306 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 41 ms 704 K C++ 11 / 484 B trantuanquynh 2022-02-24 8:34:11
#124550 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 17 / 486 B whatda123 2024-01-15 7:20:49
#70489 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 24 ms 384 K C++ 17 / 487 B Trần Quốc Huy 2022-01-24 10:15:49
#91862 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 36 ms 832 K C++ / 492 B 3 2022-09-15 13:10:40
#119888 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ 11 / 502 B Hoàng Quang Vũ 2023-12-24 2:16:29
#59271 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 30 ms 380 K C++ 11 / 505 B hihihi1 2021-11-24 5:44:54
#36006 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 39 ms 352 K C++ 14 / 507 B An Khánh Nguyễn 2021-04-27 13:49:03
#76116 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 45 ms 448 K C++ 14 / 508 B Nguyễn Duy Hải Bằng 2022-03-02 1:52:15
#75387 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 4300 K C++ 14 / 510 B Hồ Nguyễn Thảo Nhi 2022-02-24 9:17:32
#120346 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 522 B Phan Minh Hùng 2023-12-26 2:49:48
#87857 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 1532 K C++ 17 / 530 B Nguễn Minh Nhật 2022-07-18 13:49:19
#123985 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 30 ms 1416 K C++ 11 (NOI) / 535 B Khangg 2024-01-11 14:03:24
#122329 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 632 K C++ 17 / 538 B chu tâm 2024-01-06 11:07:37
#122285 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 500 K C++ / 545 B Nguyễn Xuân Khải 2024-01-06 9:38:46
#55742 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 62 ms 1640 K C++ / 547 B rrr 2021-11-07 1:41:40
#75326 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 380 K C++ 11 / 547 B NTTN 2022-02-24 8:41:42
#120343 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 384 K C++ 17 / 547 B Nguyễn Tuấn Anh 2023-12-26 2:49:17
#146649 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 380 K C++ 17 / 552 B Đào Đức Thắng 2024-04-21 8:35:39
#100138 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 1764 K C++ 17 / 565 B Vũ Đức Huy 2022-11-09 13:28:00
#56523 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 384 K C++ 11 / 567 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-10 9:12:44
#37253 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 31 ms 368 K C++ 11 / 575 B Trần Thái Toàn 2021-05-21 4:30:37
#37127 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 25 ms 384 K C++ 17 / 575 B Phan Quý Thịnh 2021-05-19 7:03:30
#131728 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 117 ms 13116 K C++ 17 / 577 B yofwyst 2024-02-14 13:59:19
#122327 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 732 K C++ / 578 B Võ Ngọc Sơn 2024-01-06 11:07:02
#122349 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 582 B Phùng Nhật Minh 2024-01-06 14:59:02
#9258 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 47 ms 384 K C++ 14 / 586 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-06 8:59:16
#52318 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 22 ms 604 K C++ 11 (NOI) / 586 B Durex+_+ 2021-10-20 15:19:09
#75288 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 586 B QQQuyet 2022-02-24 8:25:30
#123169 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 384 K C++ 14 / 587 B Nguyễn Thanh Thuyên 2024-01-09 11:17:37
#121777 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 34 ms 384 K C++ / 589 B has 2024-01-03 14:23:15
#131359 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 48 ms 1552 K C++ 17 / 590 B Nguyen Phuc Thang 2024-02-09 18:12:17
#75301 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 732 K C++ 14 / 593 B Lê Thảo Nguyên 2022-02-24 8:32:19
#75330 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 708 K C++ / 593 B Trần Phương Nhi 2022-02-24 8:44:04
#75322 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 60 ms 4220 K C++ / 594 B Thế Khánh 2022-02-24 8:40:16
#122309 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 1628 K C++ / 594 B nguyenthanhdanh 2024-01-06 10:54:45
#122308 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 40 ms 1660 K C++ 17 / 596 B a_n_e 2024-01-06 10:53:30
#75346 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 52 ms 4312 K C++ / 597 B Trịnh Phạm Thiện Tachi ngu 2022-02-24 8:50:50
#56522 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 33 ms 404 K C++ 17 / 600 B Trùm CUỐI 2021-11-10 9:11:57
#46689 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 44 ms 380 K C++ 11 / 602 B Trần Mỹ Linh 2021-09-06 10:19:33
#26577 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 53 ms 4304 K C++ 14 / 603 B Nguyễn Nam Khang 2021-01-23 16:26:06
#122326 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 66 ms 8208 K C++ / 606 B khangvonhatnguyen 2024-01-06 11:06:08
#75300 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 740 K C++ 11 / 610 B trần nguyễn lâm huy 2022-02-24 8:31:14
#124556 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 51 ms 4224 K C++ / 610 B Trình Công Thành 2024-01-15 7:30:24
#75188 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 43 ms 380 K C++ 17 / 619 B rpkrpkrpk 2022-02-23 14:03:31
#122147 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 35 ms 400 K C++ 17 / 619 B duytran 2024-01-05 8:45:18
#122312 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 53 ms 4272 K C++ 17 / 616 B Đại ca xe ôm 2024-01-06 10:55:47
#56526 #560. DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) Accepted 100 38 ms 480 K C++ 17 / 621 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-10 9:22:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: