Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 34 96 35.42%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 173 21.97%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 91 34.07%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 155 390 39.74%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 110 28.18%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 247 36.44%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 205 525 39.05%
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 67 205 32.68%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 73 141 51.77%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%