Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 21 33 63.64%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 36 99 36.36%
565 EVA - Sơ tán 95 165 57.58%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 128 18.75%
694 FAREWELL - Chia tay 18 26 69.23%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 38 89 42.70%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 90 356 25.28%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 31 80 38.75%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 30 83 36.14%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 56 107 52.34%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 51 109 46.79%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 72 211 34.12%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 99 325 30.46%
587 INOUTSEQ - Cập nhật In-Out 16 27 59.26%