Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 62 137 45.26%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 62 210 29.52%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 180 34.44%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 60 100 60.00%
309 TTDTICH – Diện tích 60 147 40.82%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 59 90 65.56%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 57 111 51.35%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 138 41.30%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 57 210 27.14%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 55 105 52.38%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 54 204 26.47%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
428 DPDIVI – Chia nhóm 53 185 28.65%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 52 98 53.06%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 148 34.46%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 50 137 36.50%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 49 161 30.43%