Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 52 174 29.89%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 52 94 55.32%
308 TTDATE – Ngày tháng 52 132 39.39%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 52 92 56.52%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 145 35.17%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 50 239 20.92%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 49 195 25.13%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 48 100 48.00%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 48 120 40.00%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 47 68 69.12%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 46 84 54.76%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 45 71 63.38%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 45 139 32.37%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 43 79 54.43%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 42 92 45.65%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 42 73 57.53%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 42 66 63.64%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 40 94 42.55%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 40 167 23.95%
483 DPRUNNING – Tập chạy 39 105 37.14%